ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

מודל הבשלות של חשיבת עתיד ארגונית

מודל הבשלות של חשיבת עתיד (FMM - Foresight Maturity Model) נועד לאפשר לארגונים לבצע אבחון עצמי של הרמה בה הוא נמצא כארגון חושב עתיד, החל מרמה בסיסית ביותר, ועד למעמד של מוביל בתחום חשיבת העתיד. המודל עושה שימוש בתחומים ובתהליכים שתוארו בפסקה הקודמת (המסגרת התפישתית), כדי להגדיר חמש רמות שונות שבהן מתבצעת חשיבת עתיד בארגון מסוים. חמש רמות אלה נקראת "רמות בשלות" - Maturity levels.

המודל מציג בכל תחום טבלה (מטריצה) מפורטת שמתארת את המדדים עבור כל רמת בשלות של כל תהליך.  את מדדי הבשלות הללו (Maturity indicators) ניתן לזהות על סמך התבוננות בפעילויות שעושה הארגון, והם מראים באיזו רמת בשלות מתבצע בארגון תהליך מסוים.

הטבלאות (המוצגות במלואן בנספח לפרק זה) בנויות כך:

 

וכך גם לגבי יתר התחומים.
הטבלאות המפורטות של כל תחום כלולות בנספח לפרק זה.

הגדרת רמות הבשלות בחשיבת עתיד ארגונית

מודל הבשלות הבסיסי כולל 5 רמות בשלות, המגדירות עד כמה הארגון הפנים והטמיע את הרעיון של חשיבת עתיד ומיישם אותו בפועל. מהי המשמעות של כל רמה? מה ההבדל בין רמה 1 לרמה 2, או בין רמה 4 לרמה 5, וכו'? להלן ההגדרות שיבהירו זאת:

 


יודגש שחמש הרמות הללו הן מצטברות, כלומר ארגון יכול להגיע לרמה מסוימת רק אחרי שהוא עבר דרך רמות קודמות.

לדוגמה, ארגון שנמצא ברמה 1 (אד הוק) יכול לעלות לרמה 2 (מודע), על ידי למידה של שיטות והפקת לקחים, ואחר כל להתקדם לרמה 3 (מסוגל) ע"י למידה יותר מעמיקה של שיטות ותהליכים והתנסות בהם.

חשוב שהארגון יעריך עבור כל תהליך עד כמה הוא חשוב להצלחתו, ועד כמה עליו להשקיע כדי להעלות את רמת הבשלות. התרשים הבא מראה כיצד הארגון יכול לגבש תוכנית לשיפור רמות הבשלות שלו בכל תהליך.

 

השיפור יכול להיות מושג למשל ע"י למידה, התנסות ב"תרגילי" חשיבת עתיד, הפקת לקחים, שיתוף בידע עם אנשי הארגון ו/או ארגונים אחרים, פיתוח שיטות המותאמות לארגון, וכו'.

תוכנית לשיפור רמות בשלות

 

כלי לאבחון עצמי של רמת הבשלות של הארגון בחשיבת עתיד: חברת Foresight Alliance  פיתחה סקר מקוון הכולל 25 שאלות, המאפשר לארגון לבצע הערכה עצמית של רמת הבשלות שלו בחשיבת עתיד. מילוי השאלון לוקח בערך 30 דקות. כל דף בסקר מכסה תחום אחד מחמשת התחומים של מודל הבשלות. אחרי מילוי השאלון ושליחתו הוא עובר עיבוד ומקבלים את הממצאים הבאים:
  • סיכום של רמת הבשלות הכוללת של הארגון (מלווה בגרפיקה מתאימה).
  • סיכום של כל אחד מחמשת התחומים
  • תיאור האופן בו ניתן להשתמש במידע הזה בתכנון.
פרטים נוספים באתר החברה.   הערה: בעת כתיבת הפרק הסקר המקוון היה זמין ברשת, אך לא היה ניתן לקבל את ממצאי העיבוד והחברה לא הגיבה לשאלות בנושא. אנחנו מקווים שזאת תקלה זמנית. בכל מקרה, מומלץ לעיין בשאלון ולהתרשם מהכלי.

מקורות עיקריים בנושא מודל הבשלות:

 

Terry Grim, Foresight Maturity Model (FMM):Achieving Best Practices in the Foresight Field,  Journal of Futures Studies, May 2009

FMM Presentation

Hines, A. (2020), "Evolution of framework foresight", Foresight, Published online 26 June 2020

The Foresight Maturity Model

 

תרגיל חשיבה: מה היא לדעתך רמת הבשלות של הארגון שלך בכל אחד מהתחומים במודל הבשלות? (אופציה: דיון בקבוצות) תזכורת: התחומים הם: מנהיגות, מסגרת עבודה, סריקה, חיזוי, בניית חזון, תכנון. רמות הבשלות הן: 1-אד הוק, 2 – מודע, 3-מסוגל, 4-בוגר, 5-מוביל.