ערכה מתודולוגית:
חשיבת עתיד
ארגונית

כתב: ד"ר אהרון האופטמן

קווים מנחים להטמעה ויישום חשיבת עתיד בארגון

לצורך הטמעה ויישום של חשיבת עתיד בארגון, אפשר להסתייע בעקרונות של המסגרת התפיסתית ומודל הבשלות אשר פורטו בפרק 2.

ראשית, יש צורך להבטיח את קיומה של "מעטפת ארגונית" שתוכל לספק את התנאים המקדימים שיאפשרו את יישום חשיבת העתיד בארגון. הכוונה לשני תחומי הליבה הראשונים שהוגדרו במסגרת התפישתית: מנהיגות חושבת עתיד ומסגרת עבודה מתאימה.

 

מנהיגות חושבת עתיד – בראש ובראשונה, מחויבות של ראשי הארגון להטמיע את חשיבת העתיד בארגון וזאת לא כפעילות חד פעמית אלא כפעולה מתמשכת.

יש לוודא שכל תוצאה מהפעילות מתועדת ונגישה לאנשי הארגון

באופן מפורט יותר, שימת דגש על:

  • יצירת סביבה מתאימה לצפיית שינויים מבעוד מועד ותגובה יצירתית עליהם.
  • הקדשת מאמץ להעביר לחברי הארגון באופן ברור את המטרות, התוצאות וההשלכות של פעילויות חשיבת העתיד הארגונית.
  • הכרת המרכיבים התרבותיים והמודלים המנטאליים הפועלים בארגון וכיצד הם משפיעים על החלטות ארגוניות.
  • יצירת סביבה ותהליכים ההופכים את התובנות שיתקבלו מחשיבת עתיד לכלל פעולה.

מסגרת עבודה – הכוונה לתיחום "גבולות הגזרה" של התהליך והתארגנות בהתאם, במובן של מחויבות ארגונית, הקצאת משאבים (תקציב וכוח אדם), מינוי הגורם המוביל שיהיה האחראי לתהליך וכו'.

דגשים:

  • זיהוי סוגיות יסוד המניעות את הפרויקט של חשיבת עתיד בארגון
  • הגדרת יעדים שיש לגביהם הסכמה בקרב בעלי העניין.
  • מעקב אחר התקדמות לעבר היעדים ועדכון סוגיות היסוד בהתאם לצורך ולאור שינויים חיצוניים.
  • קיום שיח שוטף עם הנהלת הארגון, אנשי מפתח ובעלי עניין, לגבי הציפיות מחשיבת עתיד וסדרי עדיפויות;

לאחר הבטחת קיומם של התנאים המקדימים הנ"ל אפשר להתקדם למיסוד של חשיבת העתיד הארגונית על פי תחומי הליבה הבאים, הכלולים במסגרת התפישתית:

 

סריקה  – הבנת סביבת הפעילות של הארגון ואיסוף מתמשך של מידע רלוונטי

יש לוודא שהארגון מודע לקיום השיטות הרלוונטיות העיקריות. איסוף שוטף של מידע על מגמות ואירועים בעלי השפעה על הארגון. אפשר ליזום פעילות שוטפת של "סריקת אופקים". יש לוודא שהממצאים מתועדים היטב, מתעדכנים אחת למס' חודשים ונגישים. דגש על איסוף "איתותים חלשים".

 

חיזוי – איסוף מידע על מגמות המשפיעות על הארגון ועל השלכות פוטנציאליות עתידיות.

יש לוודא שהארגון מודע לקיום השיטות הרלוונטיות העיקריות בתחום החיזוי. ליזום הגדרה של עתידים אפשריים בתחומי העניין של הארגון ובתחומים נוספים שעשויים להיות בעלי השפעה על הארגון. עדכון שוטף של ההגדרות.

 

כל הנ"ל יוכלו להוות בסיס לנושאי הליבה הבאים: בניית חזון ארגוני, והמשך בניית תוכניות ואסטרטגיה למימוש החזון. בתמצית, יש צורך ליזום את הפעילויות הבאות, כדי לוודא שהארגון יהיה ברמה סבירה בהיבט של חשיבת עתיד.

 

חזון:

על ההנהלה ליזום תהליך של גיבוש חזון לארגון, תוך היעזרות בשיטות המתאימות.

 

תכנון:

על ההנהלה ליזום תהליך שוטף של גיבוש אסטרטגיה ודרכי פעולה למימוש החזון, ולעדכן את התוצאות באופן תקופתי על סמך הממצאים המתקפלים מפעילויות חשיבת עתיד.