נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

1.2 מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל

מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל

מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל הוא תפישה מערכתית, הכוללת ארבעה מרכיבים עיקריים המקיימים ביניהם יחסי גומלין כדי לייצר את התפקוד הרצוי של ארגון החינוך שהוא מתן חינוך רלוונטי בכל עת. מרכיבי המודל הם: מרכיב המציאות המורכבת והמשתנה, מרכיב המצפן הארגוני מוטה העתיד, מרכיב בעלי עניין האוטונומיים והפעלנים ומרכיב האקו-סיסטם הארגוני התומך והמאפשר (איור 1).

 

איור 1 - מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל

מודל מרובד

מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל הוא מודל פרקטלי, כלומר, הניתן להחלה על כל רובדי מערכת החינוך החל ממערכת החינוך כולה, דרך יחידות מטה או מחוזות, המשך ברשתות חינוך ואגפי חינוך ברשויות המקומיות וכלה במוסדות חינוך כגון בתי ספר וגנים. כל רובד נשען על הרבדים שמעליו ומוסיף את ההיבטים הייחודיים שלו. כך למשל, מתבסס המצפן של בית ספר על המצפנים של מערכת החינוך והמחוז (שצריכים להיות מתואמים) אך כולל היבטים נוספים וייחודיים של בית הספר. בנוסף, האקו-סיסטם של בית ספר מבוסס בחלקו על מרכיבי אקו-סיסטם חיצוניים של גורמים כגון מטה מערכת החינוך, המחוז והרשות המקומית, ובחלקו על מרכיבי אקו-סיסטם פנימיים, אותם מספק בית הספר עצמו.

מרכיבי המודל

מרכיב המצפן הארגוני מוטה העתיד

המרכיב הראשון של המודל הוא המצפן הארגוני המגדיר ומשקף באופן שלם, עקבי וברור את המדיניות הפדגוגית והארגונית של ארגון החינוך. המצפן ממקד את כלל בעלי העניין הפעלנים והאוטונומיים של ארגון החינוך לפעול במגוון דרכים כדי להשיג את יעדי המדיניות הפדגוגית ארגונית. המצפן הארגוני צריך להיות מוטה עתיד, כלומר להתייחס לא רק ליעדי ההווה, אלא גם ליעדי העתיד הרצוי של החינוך. כדי להשיג יעד זה על ארגון החינוך לבצע חקר עתידים הכולל בחינת מגמות ותרחישים עתידים אפשריים ועיצוב עתיד רצוי ורלוונטי לחינוך. המצפן צריך לשקף את צרכיהם ותרומתם של בעלי העניין הפנימיים והחיצוניים של ארגון החינוך. כדי להבין מהם צרכים אלו על מערכת החינוך לבצע סריקה סביבתית עיתית למיצוי תבונת בעלי העניין הפנימיים והבנת דרישות בעלי העניין החיצוניים (משרדי ממשלה, שוק התעסוקה, אקדמיה, צבא ועוד) של ארגון החינוך, גם בראייה הלאומית. המצפן הארגוני מנחה לא רק את פעולת בעלי העניין של ארגון החינוך אלא גם מכווין את בניית ועדכון האקו-סיסטם הארגוני התומך והמאפשר את פעולתם.

 • מצפן ארגוני מסייע להתמודד עם התנודתיות של המציאות המשתנה.
 • מצפון ארגוני מגדיר את המדיניות הארגונית ומכווין את פעולת בעלי העניין ואת אופן בניית האקו-סיסטם הארגוני.
 • המצפן הארגוני מכיל רכיבי "לשם מה", "מה" ו "איך"
 • המצפן הארגוני כולל תכנים מרבדים שונים של ארגוני חינוך במערכת החינוך
 • מצפן ארגוני איכותי הוא מוטה עתיד, משקף את צרכי כלל בעלי העניין, שלם, עקבי ובהיר תקשורתית
 • המצפן הארגוני כולל רכיבים של חזון ארגוני ושל מטאפורה ארגונית
 • ארגון חינוך מורכב מסתגל נדרש לעדכן באופן עיתי את המצפן הארגוני על בסיס תהליך של סריקת אופקים

 

מרכיב בעלי עניין פעלנים ואוטונומיים

בעלי העניין של ארגון החינוך הם המנוע המרכזי של הצמיחה ויכולת ההסתגלות הארגונית. כדי לממש את הפוטנציאל הטמון בהם עליהם להיות אוטונומיים ופעלנים. דפוסי הפעולה של בעלי העניין בארגון חינוך מורכב מסתגל הם: התארגנות עצמית לשיתוף פעולה, מענה לרעיונות ואתגרים מושכים, עבודה על פי כללים מעטים ופשוטים, התנסויות קטנות מהירות ורפלקציה, תהליכי משוב ותהליך התהוות של דפוסי פעולה ההופכים ממקומיים לארגוניים.

 • התמקדות בעלי העניין בהשגת יעדי המצפן הארגוני - בארגון חינוך מורכב מסתגל, בעל מצפן ארגוני ברור, ידוע ומוסכם, פועלים בעלי העניין הפנימיים והחיצוניים במגוון דרכים שונות להשגת יעדי המצפן הארגוני. המצפן הארגוני מכווין את פעולת כלל בעלי העניין, משמש כגורם מסנכרן וממקד המונע אנרכיה ומאפשר לארגון להתמודד עם התנודתיות של המציאות.   
 • עבודה מול רעיונות ואתגרים מושכים - פעולת בעלי העניין האוטונומיים והפעלנים אינה מונעת רק מהנחיות והוראות לביצוע משימות, המונחתות עליהם מלמעלה ומפחיתות את חופש פעולתם. לחילופין פעולתם של בעלי העניין מתמקדת במתן מענה לרעיונות ואתגרים מושכים המוצגים להם לבחירה מתוך מוטיבציה פנימית.
 • התנהלות על פי מספר מועט של כללים פשוטים - ארגון חינוך מורכב מסתגל הוא ארגון עם רגולציה מועטה. הוא מתנהל בעזרת מספר מועט של כללים פשוטים שמטרתם העיקרית היא לאפשר ולתמוך בפעילויות האוטונומיות והשיתופיות של בעלי העניין. מדובר בעיקר בכללים גמישים המסדירים את יחסי הגומלין הבין אישיים בין בעלי העניין ומקלים על זרימת המידע והמשאבים התומכים בפעילותם העצמאית.
 • התארגנויות עצמיות לשיתופי פעולה - בעלי העניין האוטונומיים והפעלנים אינם פועלים רק לבדם. הם מתארגנים באופן עצמי לשיתופי פעולה המאפשרים להם לפעול במגוון דרכים כדי להשיג את יעדי המצפן הארגוני. בהתארגנויות עצמיות אלה לוקחים חלק מגוון עובדים מתפקידים ורקעים מקצועיים שונים, המשתפים פעולה ליצירת חדשנות ארגונית.
 • התנסות תחילה ורפלקציה - הגישה הקלאסית של התמודדות עם אתגרים והזדמנויות, המתבססת על תהליך של ניתוח אתגר או ההזדמנות, תכנון המענה ויישומו, אינה אפקטיבית דיה. במקומה ננקטת גישה של התנסות תחילה, המייצרת למידה דרך תהליך של התחככות עם המציאות ולאחריה השקעה ברפלקציה ליצירת תובנות, שהופקו מההתנסות, לגבי אופני התמודדות אפשריים עם האתגר או ההזדמנות.
 • פעולה במקטעים קטנים - כאשר בעלי העניין בארגון חינוך מורכב מסתגל מיישמים את גישת ההתנסות תחילה להתמודדות עם מציאות מורכבת אי ודאית ועמומה, הם עושים זאת באמצעות סדרת ניסויים קטנים וזריזים. גישה זו מאפשרת לזהות ולאמץ במהירות מרכיבים שעובדים, להשמיט מרכיבים שאינם עובדים ולחבר את המרכיבים שהוכחו כעובדים כדי לייצר מהם בהדרגה מענה שלם לאתגרי והזדמנויות המציאות המורכבת והמשתנה.
 • תהליכי משוב - תהליכי משוב מהווים גורם מפתח המשפיע על תהליכי הלמידה הארגונית, תהליכי ההתארגנות עצמית ותהליכי ההסתגלות של הארגון. בארגון חינוך מורכב מסתגל מוגדרים ומשולבים מנגנוני משוב סדורים בתהליכי העבודה הארגוניים.
 • תהליך ההתהוות - תהליך ההתהוות הוא דפוס פעולה "מלמטה-למעלה" מרכזי המתרחש בארגון חינוך מורכב מסתגל. בתהליך זה, דפוסים ותוצרים בעלי ערך ארגוני, שנוצרו במסגרת שיתופי פעולה מקומיים ובתהליכי התנסות מקומיים קטנים, מחלחלים מ"למטה למעלה", מאומצים על ידי הארגון והופכים להיות דפוסים ותוצרים כלל ארגוניים חדשים

 

מרכיב אקו-סיסטם ארגוני תומך ומאפשר

כדי לתמוך ולאפשר את פעולתם של בעלי העניין האוטונומיים והפעלנים להשגת יעדי המצפן הארגוני נדרשת הנהלת ארגון החינוך להקים ולעדכן אקו-סיסטם ארגוני תומך ומאפשר. אקו-סיסטם זה כולל קטגוריות של מדיניות, תוכניות לימודים, מבנה ארגוני, הון אנושי, שירותים לבעלי העניין, תרבות ארגונית ותשתיות פיזיות וטכנולוגיות התומכות יחדיו בפעולת בעלי העניין. על ההנהלה לעדכן ולשפר את האקו-סיסטם הארגוני באופן מתמיד לאור עדכוני המצפן הארגוני, לאור השינויים במציאות הגוזרים אתגרים והזדמנויות עבור האקו-סיסטם ולאור הצרכים המשתנים של בעלי העניין הפנימיים והחיצוניים של מערכת החינוך.

 • אקו-סיסטם ארגוני הוא מעטפת ארגונית המסייעת לבעלי העניין האוטונומיים והפעלנים בכל רמות הארגון להשיג את יעדי המצפן הארגוני
 • רכיבים באקו-סיסטם של ארגוני חינוך מסופקים באופן אינטגרטיבי על ידי רמות שונות במערכת החינוך כגון מטה, מחוז, רשות מקומית ובית ספר
 • האקו-סיסטם של ארגוני חינוך כולל רכיבים כגון: מדיניות, תוכנית לימודים, מבנה ארגוני, הון אנושי, שירותים, תרבות ארגונית, תשתיות ומשאבים
 • תפקידי ההנהלה בארגון חינוך מורכב מסתגל הם יצירת סביבה המטפחת את פעילות בעלי העניין, קידום יצירתיות וחדשנות, ניהול המתח הארגוני במצב של סף הכאוס, ויצירת סביבה מוגנת משחיקה ולחצים

>> דוח ארגון מורכב מסתגל