נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

2.5 מתודולוגיית גיבוש התפישה

במהלך השנים תש"פ-תשפ"א ביצעה מחלקת המחקר של מערך המו"פ תהליך של עיצוב מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל גרסה 1.0 כמענה לצורך שתואר בתפישה ארגונית להתנהלות במציאות מורכבת ומשתנה. מתודולוגיית התהליך כללה מספר שלבים, החל מסריקת ספרות לאיתור מודלים המאפשרים לארגונים בכלל ולארגוני חינוך בפרט להתמודד עם מציאות משתנה, דרך עיצוב מודל קונספטואלי של ארגון חינוך מורכב מסתגל, המשך בפיתוח של מודלים ארגוניים המיישמים את תפישת ארגון מורכב מסתגל, במסגרת מסלולי פיתוח מגוונים וכלה בשיפורים למודל הבסיסי על בסיס ההתנסויות בשטח. שלבי המתודולוגיה לעיצוב המודל מוצגים באיור 2.

איור 2– מתודולוגיית עיצוב מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל

  • שלב הגדרת אתגר המציאות המורכבת והמשתנה - בשלב זה, הוגדרה המציאות המורכבת והמשתנה כאתגר להתנהלות הארגונית של ארגוני חינוך. בשלב זה זוהו מודלים לאפיון מרכיבי המציאות המורכבת והמשתנה (VUCA,STEEP) וחודדה ההבנה שההתנהלות הארגונית של ארגון חינוך צריכה להתייחס לממדים הפנימיים, החיצוניים, הנוכחיים והעתידיים של המציאות.
  • שלב הלמידה – בשלב זה בוצעה סריקת ספרות מקצועית לזיהוי מודלים קונספטואליים להתנהלות ארגונית במציאות מורכבת ומשתנה של ארגונים בכלל וארגוני חינוך בפרט.
  • שלב הגדרת תפקוד ארגוני נדרש - בשלב זה הוגדר התפקוד הארגוני הנדרש מארגון חינוך הפועל במציאות מורכבת ומשתנה. הוגדר כי על ארגון חינוך לתפקד כארגון אנטי שביר המסוגל לספק חינוך רלוונטי בכל עת.
  • שלב עיצוב טיוטת מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל - בשלב זה עוצבה טיוטה ראשונית של מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל בעל יכולת לתפקוד אנטי שביר. המודל עוצב על בסיס תפישת מערכות מורכבות מסתגלות (CAS) ושולבו בו מרכיבים ממודלים נוספים רלוונטיים שזוהו בסריקת הספרות.
  • שלב הפיתוחים וההתנסויות בשטח – בשלב זה, הוצגה התפישה במסלולי פיתוח והתנסות שונים של מערך המו"פ ומערכת החינוך החל ממסלולי הפדרציה האלטרנטיבית והמגה לאב, דרך מסלולי האתגרים של רשת מחוללי החדשנות וכלה במסלולי פיתוח המופעלים במוסדות חינוך על ידי מחוז צפון. במסגרת מסלולי פיתוח והתנסות אלו פותחו מודלים ארגוניים המתבססים על תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל, פותחו ויושמו מרכיבי ארגון חינוך מורכב מסתגל במוסדות חינוך ונבנו תהליכי תקשורת מבוססי תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל בין מפקחים למנהלים. התפישה אף הוצגה לצורך קבלת משוב בפורום שיח מחקרי ונלמדה בקורסי הפיתוח מקצועי של מערך המו"פ.
  • שלב עיצוב מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל 1.0 – בשלב זה עוצבה גרסה 1.0 של מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל, המתבססת על המשוב, התובנות והלקחים שנצברו בתהליכי החשיפה, הפיתוח וההתנסות שבוצעו. גרסאות נוספות ומשופרות של המודל צפויות להתפרסם בעתיד, על בסיס הניסיון שיצטבר עם המודל בשטח וההתפתחויות, שיחולו בתפישות הארגוניות ובמציאות המורכבת והמשתנה.