נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

3.3 מה הופך ארגון חינוך לשביר או לאנטי שביר?

מהם מאפייני ההתנהלות הארגונית שעל ארגוני חינוך לאמץ כדי להפוך לארגונים אנטי שבירים? ניתן להגדיר שלושה מאפייני התנהלות ארגונית מרכזיים בהם נבדלים ארגוני חינוך שבירים מארגוני חינוך אנטי שבירים: ריכוזיות לעומת ביזור, ניתוק מהמציאות לעומת חיבור למציאות ואחידות לעומת מגוון בדרכי הפעולה של הארגון (איור 3). הסעיפים הבאים מתארים את השוני בהתנהלות הארגונית של ארגוני חינוך שבירים לעומת ארגוני חינוך אנטי שבירים במאפיינים אלו:

         איור 3 – מאפייני התנהלות ארגונית של ארגונים שבירים ואנטי שבירים

 

ריכוזיות לעומת ביזור

הארגון השביר הוא ריכוזי והיררכי ולכן איטי בהתנהלותו - הארגון השביר מאופיין בריכוזיות והיררכיה, כאשר האופן בו מתבצעים דברים בכל רובדי הארגון נקבע על ידי ההנהלה לפרטי פרטים ומוטמע מלמעלה למטה בתהליכים מורכבים בקרב כל יחידות ועובדי הארגון. הארגון מנסה לעבוד כמכונה משומנת היטב המתוכננת מראש לפעול באופן אחיד, אפקטיבי ויעיל לאור הנחיות מרכזיות המגיעות מההנהלה. הריכוזיות מקשה על הארגון לפעול במציאות משתנה שכן, תהליכי העברת המידע, קבלת ההחלטות וביצוע שינויים בארגון מתפרשים על כל שרשרת ההיררכיה הארגונית. תהליכים אלו מתחילים בזיהוי שינויים במציאות על ידי גורמי שטח רבים בארגון והזרמת מידע במעלה ההיררכיה הארגונית למוקדי קבלת ההחלטות. כדי לייצר פתרונות לאתגרים וההזדמנויות שהוצפו מהשטח מבצעים גורמי ההנהלה והמטה תהליכי חשיבה מורכבים, מקבלים החלטות, מורידים הנחיות ליישומן במורד שרשרת ההיררכיה הארגונית ומפקחים על ביצוען. שרשרת תהליכי זרימת המידע, קבלת ההחלטות, הביצוע והפיקוח בארגון הריכוזי ההיררכי היא ארוכה, איטית ומועדת לשיבושים ותקלות מסיבות של חוסר יעילות ארגונית ואינטרסים פוליטיים. התוצאה היא שהארגון הריכוזי ההיררכי מתנהל באיטיות ומתקשה לספק מענים יעילים ואפקטיביים למגוון השינויים המהירים המתחוללים במציאות המשתנה.

הארגון האנטי שביר הוא מבוזר ולכן בעל יכולת תגובה מהירה - הארגון האנטי שביר מבזר את השליטה לבעלי העניין בתוך הארגון. אוטונומיה זו מאפשרת לבעלי העניין השונים בתוך הארגון להגיב באופן מקומי ומהיר לאתגרים ולהזדמנויות שהמציאות המשתנה מזמנת להם. התגובה המקומית למציאות המשתנה היא מהירה בהרבה ביחס ליכולת התגובה של הנהלת הארגון ולכן הביזור הופך את התנהלות הארגון האנטי שביר למהירה יותר.

 

ניתוק מהמציאות לעומת חיבור למציאות

לארגון השביר חסרים מנגנוני חישה של המציאות ולכן הוא מופתע ואינו מוכן לשינויים – לארגון השביר חסרים מנגנוני חישה אפקטיביים של המציאות הנוכחית והעתידית בה הוא פועל המתייחסת לסביבה הפנים ארגונית ולסביבה החיצונית המשפיעה על הארגון. למקבלי ההחלטות בארגון חסרה תמונת מצב של ההתרחשויות הנוכחיות והתרחישים העתידיים בתוך הארגון ובסביבתו החיצונית. חוסר זה בתמונת מצב מקשה עליהם לתת מענים לאתגרים והזדמנויות הנגזרים מהמציאות הנוכחית ופוגם ביכולתם להיערך מראש לאתגרים וההזדמנויות הנגזרים מתרחישים עתידים אפשריים. ניתוק זה מהמציאות עלול להוביל להפתעות שיפגמו בתפקוד הארגון.

לארגון האנטי שביר יש מנגנוני חישה של המציאות ולכן הוא בעל מוכנות לשינויים – הארגון האנטי שביר משקיע בחקר והבנת המציאות הפנים והחוץ ארגונית העכשווית והעתידית בה הוא פועל בהבנת האתגרים וההזדמנויות שהיא מציבה בפניו ובהערכות להם. כדי להגיע למודעות, הבנה ומוכנות לאתגרי והזדמנויות המציאות העכשווית והעתידית, הוא מפעיל מנגנוני חיישנות, סריקה סביבתית וחשיבת עתיד המאפשרים לו לספק מענים רלוונטיים בכל עת ומסייעים לו לצמוח ולשפר את תפקודו גם במציאות משתנה.

 

אחידות לעומת מגוון בדרכי הפעולה

לארגון השביר יש דרך אחת ואחידה להשגת מטרותיו ואם היא נכשלת תפקודו נפגם - ארגונים ריכוזיים והיררכיים פועלים בדרך פעולה תקנית אחידה אחת, המאושרת על ידי הארגון, מתוך תפישה שזו הדרך היעילה ביותר. אולם, כאשר חלים שינויים במציאות, הפוגמים באפקטיביות והיעילות של דרך פעולה תקנית ויחידה זו אין לארגון יכולת ליישם במהירות דרכי פעולה חילופיות המתאימות להתמודדות עם המציאות החדשה והוא מועד לכשל ארגוני העלול לפגום באופן מהותי בתפקודו.

הארגון האנטי שביר מאפשר מגוון דרכים להשגת מטרותיו המספקות הגנה מפני כשל תפקודי - הארגון האנטי שביר מאפשר לבעלי העניין לבחור לפעול במגוון דרכי פעולה כדי להשיג את היעדים הארגוניים, שנקבעו על ידי ההנהלה. כאשר המציאות משתנה ומציבה בפני הארגון אתגרים והזדמנויות חדשות, בעלי העניין בארגון יכולים לנסות להתמודד עמן במגוון דרכים והארגון יכול לבחור מתוכן את הדרכים שהוכחו כמתאימות ביותר וכמובילות לצמיחה והתפתחות. במילים אחרות, קיום מגוון דרכים להשגת המטרות הארגוניות מגדיל את היכולת של הארגון להתמודד ואף לצמוח במציאת המשתנה ומספק הגנה מפני כשל תפקודי ארגוני.