נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

5.3 מרכיב המציאות המורכבת והמשתנה

המרכיב הראשון של מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל הוא המציאות המורכבת והמשתנה, החיצונית והפנימית במסגרתה הוא פועל. ארגון חינוך מורכב מסתגל מיישם מנגנוני חישה הבנה ופעולה כמענה לאתגרים וההזדמנויות, הנגזרים מהמציאות הנוכחית והעתידית. כדי להתמודד עם המציאות הנוכחית (VUCA), המאופיינת בתנודתיות, אי ודאות, מורכבות ועמימות, מפעיל הארגון מגוון אסטרטגיות התמודדות, הנותנות מענה למאפייני מציאות ה-VUCA (טבלה 1).

טבלה 1- אסטרטגיות התמודדות עם מאפייני מציאות VUCA

מאפייני מציאות ה-VUCA אסטרטגיות התמודדות
תנודתיות ·  הגדרת חזון ארגוני

·  פיתוח זמישות ארגונית

אי ודאות ·  פיתוח מנגנוני חיישנות
מורכבות ·  התאמת מבנה ארגוני

·  יצירת בהירות

עמימות ·  התנסויות תחילה

·  פיתוח זמישות ארגונית

בנוסף, על ארגון החינוך המורכב מסתגל להיערך מבעוד מועד להתמודדות עם אתגרי והזדמנויות המציאות העתידית כדי לספק חינוך רלוונטי בכל עת. המציאות העתידית מסומנת על ידי מגמות חברתיות, טכנולוגיות, כלכליות, סביבתיות ופוליטיות (STEEP). הפער בין תפישת המציאות לבין התפתחות המציאות בפועל יכול לגרום להפתעה וכאוס בארגון ולפגום בתפקודו (איור 13).

 

איור 13 - פער בין תפישת המציאות של הארגון לבין התפתחות המציאות בפועל

כדי להיערך מבעוד מועד להתמודדות עם אתגרי והזדמנויות המציאות העתידית, מפעיל ארגון החינוך המורכב מסתגל מסגרת תהליכית של חשיבת עתידית, שבמסגרתה הוא סורק כל העת את המגמות המתהוות, חוקר תרחישים עתידים אפשריים, מעצב על בסיסם עתיד רצוי לארגון ומתכנן תוכנית עבודה להגשמת עתיד רצוי זה.