נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

5.6 אקו-סיסטם ארגוני תומך ומאפשר

כדי לתמוך ולאפשר את פעולתם של בעלי העניין האוטונומיים והפעלנים להשגת יעדי המצפן הארגוני נדרשת הנהלת ארגון החינוך להקים ולעדכן אקו-סיסטם ארגוני תומך ומאפשר. אקו-סיסטם זה כולל קטגוריות של מדיניות, תוכניות לימודים, מבנה ארגוני, הון אנושי, שירותים לבעלי העניין, תרבות ארגונית ותשתיות פיזיות וטכנולוגיות, התומכות יחדיו בפעולת בעלי העניין (איור 14).

איור 14 –  מרכיבי אקו-סיסטם ארגוני

על ההנהלה לעדכן ולשפר את האקו-סיסטם הארגוני באופן מתמיד לאור עדכוני המצפן הארגוני, לאור השינויים במציאות הגוזרים אתגרים והזדמנויות עבור האקו-סיסטם ולאור הצרכים המשתנים של בעלי העניין הפנימיים והחיצוניים של מערכת החינוך.