נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

6.5 מאפייני מצפן ארגוני רלוונטי

מצפן ארגוני רלוונטי הוא בעל מספר מאפיינים עיקריים:

  • מצפן מוטה עתיד - מצפן ארגוני רלוונטי צריך להיות מוטה עתיד, כלומר להתייחס הן לאתגרי והזדמנויות ההווה, והן לאתגרים והזדמנויות הנגזרים מתמונת העתיד הרצוי של החינוך. כדי להשיג יעד זה על ארגון החינוך לבצע חקר עתידים הכולל בחינת מגמות ותרחישים עתידים אפשריים ועיצוב תמונת עתיד רצוי לחינוך.
  • מצפן המשקף את צרכי כלל בעלי העניין - המצפן משקף את צרכיהם של כלל בעלי העניין הפנימיים והחיצוניים של ארגון החינוך. בעלי העניין יכולים להיות בעלי עניין פנימיים בתוך מוסדות החינוך, בעלי עניין חיצוניים בקהילה או בעלי עניין חיצוניים בראייה לאומית כגון משרדי ממשלה, שוק התעסוקה, אקדמיה, צבא ועוד. כדי לשקף את צרכי בעלי העניין במצפן על ארגון החינוך לבצע סריקה סביבתית עיתית למיצוי תבונת וצרכי בעלי העניין הפנימיים והבנת דרישות בעלי העניין החיצוניים של מערכת החינוך בראייה הלאומית.
  • מצפן שלם – המצפן צריך להיות שלם, כלומר, לייצג תפישה ארגונית פדגוגית שלמה ומערכתית המתייחסת לכל המרכיבים הנדרשים וליחסים ביניהם. הוא צריך לכלול הגדרה של מטרות החינוך (לשם מה) בהתייחס למציאות החיצונית בהווה ובעתיד. הוא צריך להגדיר את תכני החינוך (המה) בהתייחס לידע, מיומנויות, גישות וערכים וכשירויות, הנדרשים עבור הלומדים הנגזרים ממטרות החינוך ומתמונת העתיד הרצוי. ולבסוף, על המצפן לכלול עקרונות פעולה פדגוגיים וארגוניים לפיהם יפעלו כלל בעלי העניין בארגון החינוך בשדה הפעולה החינוכי כדי לפתח בקרב התלמידים את תכני החינוך וכדי להשיג את מטרות החינוך.
  • מצפן עקבי - המצפן צריך להיות בעל עקביות אנכית ואופקית. נדרשת עקביות אנכית בין מרכיבי ה"לשם מה", ה"מה" וה"איך". כך למשל מטרות החינוך גוזרות את תכני החינוך ואילו עקרונות הפעולה מקדמים את תכני החינוך שהוגדרו בקרב הלומדים. בנוסף, נדרשת עקביות אופקית גם בתוך מרכיב. כך למשל, נדרשת עקביות במרכיב ה"איך" בין אופני הלמידה ההוראה וההערכה.
  • מצפן בהיר ותקשורתי – על המצפן להיות בהיר ומובן לכל בעלי העניין בארגון החינוך. על ההנהלה לתקשר את המצפן באופן מתמיד כדי לייצר בקרב בעלי העניין של ארגון החינוך מודעות, עמדה חיובית ומוכנות ליישום של המצפן בעשייה היומיומית שלהם בארגון.