נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

8.4 רכיב המדיניות

יישום עקרונות תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל

מנהיגות ארגון חינוך מורכב מסתגל צריכה להגדיר וליישם מדיניות ארגונית שתכלול את המרכיבים הבאים:

 • הכרה במציאות המורכבת והמשתנה - הכרה בנחיצות של עיצוב עתיד רצוי ורלוונטי לחינוך במציאות מורכבת ומשתנה לאור האתגרים וההזדמנויות הנגזרים ממציאות זו
 • יישום חשיבת עתיד וזמישות ארגונית - יישום תפישות של חשיבת עתיד וזמישות ארגונית בארגון החינוך כדי לעצב עתיד רצוי בטווח הארוך ולבצע התאמות נדרשות מהירות בטווח הקצר
 • הגדרת ועדכון מצפן ארגוני -  הגדרת מצפן ארגוני ותהליך לעדכונו, בראיית כלל בעלי העניין הפנימיים והחיצוניים של ארגון החינוך, כמשימה של הנהלת הארגון
 • מתן אוטונומיה לבעלי העניין - מתן אוטונומיה לבעלי העניין של הארגון החינוך
 • הקמת אקו-סיסטם ארגוני - הגדרת הקמת ועדכון אקו-סיסטם ארגוני כמשימה של הנהלת הארגון

 

מאפייני מנהיגות ארגון חינוך מורכב מסתגל 

מנהיגות ארגון החינוך צריכה להכיר בחוסר הידיעה הקיים באופן מובנה בארגון חינוך מורכב מסתגל ובמוגבלות יכולת החיזוי והתכנון שלה. היא צריכה להימנע מלהתפתות לאשליה של קיום 'ודאות כוזבת' או 'ודאות לכאורה'[51] ולוותר על אשליית השליטה המוחלטת. על מנהיגות זו לאמץ גישה חלופית להתבוננות על המציאות הארגונית המורכבת, הכוללת זוויות מבט חדשות כגון[52]:

 • התעניינות באינטראקציות ספציפיות הנוצרות בהקשר מסוים
 • שימת לב ובחינת הדרכים באמצעותם מטופלת אי וודאות בחיי היום יום, ולמידה מכך על משמעותה של התמודדות אפקטיבית עם אי ודאות
 • התעניינות בפערים הנוצרים בין תוכניות לבין תוצאות, ללא אלמנט של שיפוט מידי והגדרה של התוצאות ככישלון או אי יכולת
 • נכונות להכיר במורכבות הארגונית, להתבונן ולפעול בה מתוך כוונה להבינה ולא למהר להחליפה ב"מודלים פשוטים של ניהול".
 • החלפת הציפייה של המנהיגות לשליטה ובקרה בהתמקדות בעידוד פעילות היכולה להשפיע על התקדמות הארגון מתוך כוונה ולקיחת אחריות.

 

דפוסי ניהול של מנהיגות בארגון חינוך מורכב מסתגל 

בהתאם למאפיינים אלו על מנהיגות ארגון חינוך מורכב מסתגל לאמץ את דפוסי הניהול הבאים:

 • הכלת המורכבות וניווט ארגון החינוך בהתאם - מצופה מהמנהיגות להתמודד עם החרדה שמעוררת ההכרה במגבלות התכנון והשליטה ועם זאת לשמור על תחושה חזקה של אחריות וכוונה, המשפיעה על המציאות, גם אם אינה מתממשת במלואה. על המנהיגות לשים דגש על מדיניות, אסטרטגיה, תכניות וכוונות היוצרות מצפן ארגוני משותף, במציאות שבה כל אחד הוא גם משפיע וגם מושפע
 • אומץ – מנהיגות ארגון החינוך צריכה לעיתים להפגין אומץ כדי לפעול בלי לדעת מראש וללא אשליית שליטה[53]. (אך לא בלי לחשוב, בלי לחקור או בלי לתכנן)
 • הכלה של דואליות ושל פרדוקסים – על מנהיגות ארגון החינוך להמיר את השיח הבינארי של "או...או" בגישה דואלית של "גם...וגם" כדי להתמודד עם המתחים הקיימים בארגון. על המנהיגות להבין כי ארגון חינוך מורכב מסתגל, הוא במידה מסוימת צפוי ולכן מחייב תכנון וסדר, ובאותה עת הוא גם בלתי צפוי ולכן מחייב פעולה ספונטנית ומאולתרת. מנהיגות ארגון החינוך נמצאת גם היא באותה מידה ובמקביל בשני הקצוות: "יודעת" ו"אינה יודעת", "מעצבת" ו"מעוצבת", "מסוגלת" ו"שאינה מסוגלת".
 • מנהיגות ארגונית מבוזרת[54] – מנהיגות מבוזרת מאפשרת גם לבעלי העניין בארגון לאמץ גישה מנהיגותית המקדמת את הלמידה של התלמידים ואת החזון של ארגון החינוך. מנהיגות מבוזרת היא מנהיגות עוצמתית ומעצימה כפי שהיטיב לבטא רובין שארמה באמירתו "מנהיגים גדולים יוצרים מונהגים גדולים".[55] מנהיגות מסוג זה משתפת ומבזרת סמכויות וטווה רשת של יחסים בין אנשים, גופים ותרבויות בתוך ארגון החינוך ומחוצה לו. במציאות משתנה ומורכבת המנהיגות אינה יכולה להישאר נחלתם של יחידים בעלי סגולה אלא חייבת למצות את החוכמה הקולקטיבית של כלל בעלי העניין בארגון. מיצוי החכמה הקולקטיבית וקידום מנהיגות בעלי העניין מעצימות את יכולת הלמידה והשיפור של הארגון, משפרות את תהליכי קבלת ההחלטות שבו, מקטינות את הנזק הפוטנציאלי בעת עזיבת המנהל ומגבירות את המורל, המעורבות והמחויבות של סגל הארגון לאורך זמן. ניתן לבזר שליטה לבעלי העניין במספר רמות:
  • ביזור מונחה - ביזור שבו המנהל מייצר ומנחה קהילות למידה מקצועיות ומטפח תרבות המערבת את בעלי העניין
  • ביזור מתהווה – ביזור שבו בעלי העניין לוקחים תפקידי מנהיגות ללא הכוונה של המנהל, כאשר המנהל מספק סביבה תומכת ללמידה ושיפור
  • ביזור אסרטיבי – ביזור שבו בעלי העניין לוקחים על עצמם תפקידים מנהיגותיים ללא הכוונה של המנהל ומרגישים נוח לאתגר את הנורמות הארגוניות
 • מנגנוני קבלת החלטות מהירים – ארגונים מורכבים מסתגלים מקבלים החלטות באופן מהיר אפקטיבי ועקבי. קבלת החלטות איכותית ומהירה דורשת מנגנון המקצה כראוי החלטות למנהלים הנכונים, לצוותים, לאנשים או אפילו לאלגוריתמים. מנגנון זה מושתת על התמקדות ההנהלה בהחלטות הליבה הארגונית, שהן בעלות השפעה צולבת ארגונית, האצלת רוב ההחלטות לרמות הנמוכות ביותר האפשריות בארגון, צמצום הצעדים הנדרשים לקבלת החלטות בארגון וצמצום המשתתפים בקבלת החלטה לבעלי העניין האמיתיים והחיוניים בלבד[56].

 

דפוסי ניהול של מנהיגות בבית ספר מורכב מסתגל 

על מנהיגות בית ספר מורכב מסתגל להיות מנהיגות מטפחת ולומדת, המצמיחה מנהיגים בעלי מאפיינים אלו בקרב בעלי העניין של בית הספר. מנהיגות בית הספר צריכה לכוון להשגת יעדי המצפן הבית ספרי, להצמחת בעלי עניין פעלנים כמנוע השינוי וההסתגלות המרכזי של בית הספר ולניהול אקו-סיסטם מאפשר ותומך המקדם את יכולת ההסתגלות של בית הספר למציאות המשתנה. כנגזרת ממטרות אלו ניתן לומר כי מנהיגות בית ספרית צריכה [57]:

 • להצמיח מנהיגות לומדת ומטפחת בקרב כל בעלי העניין של בית הספר כולל התלמידים
 • לוודא כי פעולות בית הספר תואמות את חזונו, מטרותיו וערכיו
 • להיות סוכנת שינוי פרו-אקטיבית ויצירתית
 • לשים דגש על קידום למידה ארגונית, שינוי וחדשנות
 • לעצב סביבה התומכת בהיווצרות אמון, דיאלוג מקצועי ושיתופי ידע ופעולה
 • לקדם שיתופי פעולה עם בתי ספר אחרים, הורים, קהילה ושותפים אחרים
 • לספק חינוך כולל והוגן לתלמידים בהיבטי שלומות ולמידה