נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

9.4 יוזמה ליישום מרכיבי ארגון חינוך מורכב מסתגל

קידום תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל בארגוני חינוך יתבצע בדרך כלל כסדרה הדרגתית של יוזמות שכל אחת מתמקדת ביישום תמהיל מרכיבים מסוימים של מודל ארגון חינוך מורכב מסתגל. כל יוזמה כזו תתנהל כפרויקט שיש להגדיר עבורו יעדים, תכולת עבודה, תשתיות טכנולוגיות, תוכנית מימוש והקצאת משאבים.

כלי עזר, המאפשר לארגוני חינוך לתכנן את היוזמה כפרויקט ולהיערך לביצועה מתוך הבנה, הסכמה והערכות של ההנהלה ובעלי העניין של ארגון החינוך, הוא תבנית יוזמה ליישום  מרכיבי ארגון חינוך מורכב מסתגל. התבנית מחייבת התייחסות לכל מרכיבי הפרויקט שצוינו ומהווה בסיס לקיום דיונים בין כלל בעלי העניין, לליבון שאלות פתוחות וחלופות, לחלוקת תפקידים והקצאת משאבים, עד למצב בו ניתן לקבל החלטה על אישור היוזמה והנעת הפרויקט למימושה.

תבנית היוזמה