נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

1.1 ההיסטוריה של בניית התפישה

תפקידו של כל דור הוא להכשיר את הדור הבא לקראת העתיד. אולם המציאות המורכבת והמשתנה באופן מואץ מעמידה בפני מערכת החינוך אתגרים מורכבים. הסביבה בה פועלים יחידים וארגונים הופכת לדינמית וסוערת כאשר תמורות דרמטיות בתחומי החברה, הטכנולוגיה, הכלכלה, הסביבה והפוליטיקה, מתרחשות בקצב הולך וגובר. האתגר הניצב בפני מערכת החינוך הוא מתן חינוך רלוונטי המכשיר את התלמידים לשגשג ולתרום בכל ממדי החיים במסגרת מציאות עתידית שונה ובלתי מוכרת שבה תשובות העבר אינן מספקות בהכרח מענה לשאלות העתיד. 

מערכת החינוך בישראל נדרשת לפתח וליישם יכולות ודפוסי פעולה כגון חשיבת עתיד, יזמות, וזמישות, שיאפשרו לה לעצב לעצמה עתיד רצוי במסגרת של מציאות מורכבת ומשתנה. נדרשת תפישה חינוכית להתמודדות אפקטיבית עם הזדמנויות ואתגרים חינוכיים הנגזרים ממאפייני המציאות החדשה וממגמות השינוי המתרחשות בה. תפישה זו תאפשר למערכת החינוך להתאים עצמה באופן דינמי למציאות המשתנה ותסייע ללומדים לשגשג בסביבה תנודתית, אי ודאית, מורכבת, אי ודאית ועמומה המאפיינת את כל ממדי החיים.

כמענה לאתגר זה פיתחה מחלקת המחקר של אגף מו"פ את תפישת פדגוגיה מוטת עתיד (פמ"ע) כמודל לעיצוב חינוך רלוונטי במציאות מורכבת ומשתנה. פיתוח המודל החל בשנת תשע"ו ומאז הוא עובר תהליך מתמיד של עדכון, העמקה ושיפור, הבאים לידי ביטוי בארבע המהדורות שפורסמו עד כה. במהלך השנים נוסה ויושם המודל בהצלחה במוסדות חינוך השייכים לשטח הניסויי של אגף מו"פ, ובתקופת משבר הקורונה אף תוקפו עקרונותיו, כאשר מוסדות חינוך רבים פעלו לאורם, כדי להתמודד עם אתגרי והזדמנויות המציאות המורכבת והמשתנה. להלן תיאור התפתחות מהדורות מודל הפמ"ע לאורך השנים:

  • מהדורה 1.0 של תפישת הפמ"ע - פורסמה בשנת תשע"ז באישור מנכ"לית משרד החינוך תחת הכותרת "מתווה מדיניות מו"פ לפדגוגיה מוטת עתיד"[1]. המתווה שהוצג במהדורה זו התבסס על סריקת ספרות של מגמות ואתגרים עתידיים, ראיונות מומחים, וביצוע דיון קולקטיבי אינטרנטי רב משתתפים למיצוי התבונה הקולקטיבית של בעלי העניין במערכת החינוך. המהדורה כללה סקירת מגמות כלליות וחינוכיות גלובליות ואתגרים הנגזרים מהם למערכת החינוך בישראל, גרסה ראשונה של המודל לפדגוגיה מוטת עתיד ועקרונותיו, והמלצות ליישום המודל באגף המו"פ ובפעילויות המו"פ במערכת החינוך. בנוסף כללה המהדורה את רשימת השאלות והתובנות שעלו בדיון הקולקטיבי רב המשתתפים.
  • מהדורה 2.0 של תפישת הפמ"ע - פורסמה בשנת תשע"ט באישור מנכ"ל משרד החינוך תחת הכותרת "פדגוגיה מוטת עתיד 2, מגמות עקרונות השלכות ויישומים".[2] מהדורה זו הציגה תמונה עדכנית של מגמות גלובליות וישראליות, גרסה משופרת ומורחבת של מודל פדגוגיה מוטת עתיד, בדגש על העמקת עקרונות הפמ"ע, הגדרת שדה פעולה חינוכי בו מיושמות פרקטיקות חינוכיות וארגוניות הנגזרות מעקרונות הפמ"ע, ותיאור דרכים להטמעת תפישת הפמ"ע במערכת החינוך.
  • מהדורה 3.0 של תפישת הפמ"ע - פורסמה בשנת תש"פ תחת הכותרת "פדגוגיה מוטת עתיד 2030"[3]. מהדורה זו הציגה תמונה עדכנית של מגמות גלובליות וישראליות, שילבה בתפישת הפמ"ע את רכיבי מצפן הלמידה 2030 [4] ואת מרכיבי דמות הבוגר של מערכת החינוך, הציגה מאגר יוזמות ופרקטיקות למידה והערכה תואמות פמ"ע והציעה דגשים לתפישת "ארגון חינוך מוטה עתיד". מהדורה זו הונגשה לראשונה דרך אתר ייעודי לתפישת הפמ"ע של אגף מו"פ.