נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

1.4 תיאור מבנה המהדורה

פרקי מהדורת פמ"ע 4.0 מאורגנים באופן הבא:

  • פרק 1:  רקע למהדורת פדגוגיה מוטת עתיד 4.0 – מציג את ההיסטוריה של פיתוח מהדורות פמ"ע, את דגשי מהדורה 4.0  את קהלי היעד ואופני השימוש במהדורה ואת מבנה המסמך
  • פרק 2: מבט כולל על מודל פדגוגיה מוטת עתיד 4.0 – מציג מבט כללי על מודל הפמ"ע המתייחס לרציונל שלו, למרכיביו ומאפיינו המרכזיים ולאופן השימוש בו. פרקים 4.3-4.8 עוסקים בתיאור מפורט של כל אחד ממרכיבי מודל הפמ"ע 4.0
  • פרק 3: שלומות - מציג את רעיון השלומות (Well-Being) כמטרת החינוך וכתנאי לקיום התהליך החינוכי
  • פרק 4: תכני הלימוד - מציג הידע המיומנויות הערכים והגישות והכשירויות אותם על הלומד לפתח ולרכוש על פי המדיניות הפדגוגית הלאומית וחינוך 2030 של ה-OECD
  • פרק 5: פעלנות - מציג את רעיון הפעלנות ככוח המניע לעיצוב עתיד חינוכי רצוי של כלל הגורמים במערכת החינוך מרמת הלומד ועד לרמת מערכת החינוך כולה.
  • פרק 6: עקרונות הפעולה - מציג בקצרה את ששת עקרונות הפעולה של פדגוגיה מוטת עתיד המשפיעים על ההתנהלות והפרקטיקות המתרחשות בשדה הפעולה החינוכי.
  • פרק 7: שדה הפעולה החינוכי מתאר את ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי בהן מתנהלת הפעילות החינוכית ומציג דגשים להתנהלות זו הנגזרים ממודל הפמ"ע.
  • פרק 8: יישום מודל פדגוגיה מוטת עתיד הפרק מתאר את תהליכי היישום וכלים תומכי יישום כגון מודל הבשלות ותבנית יוזמה חינוכית תואמת פמ"ע
  • פרק 9: סיכום וצפי למהדורה הבאה מסכם את המסר המרכזי של מהדורת פמ"ע 4.0 ומתווה כיוונים המשך.
  • פרק 10: נספחים מציג טבלת השלכות עקרונות הפעולה על היבטי שדה הפעולה החינוכי, טבלאות של מודל הבשלות לעקרונות פמ"ע ותבנית יוזמה חינוכית תואמת פמ"ע