נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

10.2 טבלאות מודל הבשלות לפי עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד

מוצגות להלן טבלאות מודל הבשלות עבור כל אחד מששת עקרונות הפעולה של פדגוגיה מוטת עתיד: פרסונליות, שיתופיות, אי פורמליות, גלוקליות, תמורתיות ותכלול של זהות וייעוד אישי. הטבלאות מאפשרות אבחון עצמי ותכנון צעדי ההתקדמות של ארגון החינוך מול עקרונות הפמ"ע.

מודל הבשלות לעיקרון הפרסונליות

מודל הבשלות לעקרון הפרסונליות

 

היבטי שדה הפעולה החינוכי / רמת בשלות

רמה 1 -  ראשוני

 

המוסד אינו מתייחס כלל לתחום הפרסונליות

 

רמה 2 -  מודע

 

המוסד מעודד יוזמות מקומיות בתחום הפרסונליות

רמה 3 –  מוגדר

 

המוסד מגדיר ומיישם מדיניות ארגונית בתחום הפרסונליות

רמה 4 – מנוהל כמותית

 

המוסד מיישם פרסונליות בתהליכים מנוהלים ומבוקרים באמצעות מדדים

 

רמה 5 – מתייעל ומתחדש

 

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד  של יישום פרסונליות

תוכניות לימודים

המוסד מנהל תוכניות הלימודים  מרכזיות ואחידות ברמת כתה/מגמה//הקבצה 

יוזמות מורים מקומיות לפרויקטי למידה מאפשרות ללומדים להתנסות בבחירת  תכני לימוד אישיים.

המוסד מיישם תוכניות לימודים אישיות אישית בהתאם לצרכים, לתובנות, ולרצונות של הלומד.  ומאפשר ללומדים להיות מעורבים בעיצובן ובבחירת התכנים הכלולים בהן. 

 

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת תרומת תכניות הלימודים האישיות להשגת יעדי הלמידה

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של  תכניות לימודים אישיות

 

פרקטיקות למידה

פרקטיקות הלמידה מוכתבות על ידי המורים באופן אחיד לכלל הלומדים

המורים מעודדים את הלומדים  ביוזמתם להתנסות במגוון פרקטיקות למידה כדי לאתר את אלו המתאימות להם

המוסד מאפשר, באופן סדור, ללומדים ולמורים לבחור את פרקטיקות הלמידה המתאימות ביותר הלומדים

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת תרומת פרקטיקות למידה מותאמות אישית להשגת יעדי הלמידה

 

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של פרקטיקות למידה מותאמות אישית

פרקטיקות הוראה

המורים משתמשים בפרקטיקות הוראה סטנדרטיות ואחידות עבור כל הלומדים

המורים מתאימים ביוזמתם את פרקטיקות ההוראה למאפייני הלומדים והלמידה.

המוסד מאפשר, באופן סדור, למורים לבחור את פרקטיקות ההוראה המתאימות ביותר הלומדים והמורה

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת תרומת פרקטיקות הוראה מותאמות אישית להשגת יעדי הלמידה

 

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של פרקטיקות הוראה מותאמות אישית ללומד ולמורה

הערכה

הערכה מתבצעת באמצעות מבחני הערכה סטנדרטיים ואחידים לכל הלומדים

המורים מיישמים ביוזמתם שיטות דיפרנציאליות להערכת לומדים שונים

המוסד מאפשר, באופן סדור, למורים וללומדים לבחור את פרקטיקות ההערכה המתאימות ביותר לכל לומד

המוסד מקיים תהליכי מדידה מבוססי נתונים לאמידת התרומה של פרקטיקות הערכה מותאמת אישית להשגת יעדי הלמידה

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של פרקטיקות הערכה מותאמות אישית ללומד

מנהיגות ניהולית וחינוכית

המוסד שם דגש על הקניית ידע אחיד לכלל הלומדים כדי להגיע להישגים מרביים במבחני ההערכה סטנדרטיים 

המוסד מעודד יוזמות של מורים ללמידה מותאמת אישית ולהוראה מותאמת אישית   

המוסד מיישם מדיניות ותרבות ארגונית סדורה של התאמה אישית ומאפשר אוטונומיה ויכולת בחירה למורים וללומדים

המוסד מקיים תהליכי מדידה מבוססי נתונים להערכת התרומה של תרבות ההתאמה האישית, האוטונומיה ויכולת הבחירה להשגת יעדי הלמידה

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של חינוך מותאם אישית

תכנון וארגון

הלמידה מתבצעת במסגרת של כיתות תקניות ואחידות מבוססות גיל ובסדירויות תקניות ואחידות  

המורים מתאימים  ביוזמתם את סדירויות הלמידה למאפייני הלמידה והלומדים.

המוסד מיישם, באופן סדור, הערכות וסדירויות ארגוניות לתמיכה בחינוך מותאם אישית כגון פרופיל אישי לכל לומד

תוכנית לימודים אישית, חניכה אישית, ועוד

 

המוסד מקיים תהליכי מדידה מבוססי נתונים להערכת התרומה של ההערכות והסדירויות הארגוניות להשגת יעדי הלמידה

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של

הערכות וסדירויות ארגוניות התומכות בחינוך מותאם אישי

 

חיבוריות

החיבור העיקרי והאחיד בלמידה הוא בין המורים לכלל הלומדים בכתה במסגרת השיעור.

המורים מעודדים את הלומדים לבחור את עמיתי וצוותי הלמידה שלהם

 

המוסד מאפשר ומסייע ללומד, באופן סדור, לבחור להתחבר למגוון גורמים המסייעים ללמידתו כגון סוגי מורים שונים, עמיתי למידה במוסד ומחוצה לו, מומחים, ספקי למידה מקוונים ועוד.

המוסד מקיים תהליכי מדידה מבוססי נתונים להערכת התרומה של שיתופי ידע ופעולה תומכי חינוך מותאם אישית להשגת יעדי הלמידה  

המוסד מקיים תהליך שיפור מתמיד של שיתופי ידי ופעולה התומכים בחינוך מותאם אישית.  

תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

מרחבי הלמידה מאורגנים בכיתות תקניות ואחידות והעבודה עם טכנולוגיות היא אחידה עבור כל הלומדים בהתאם להנחיות המורים

המורים מתאימים ביוזמתם את מרחבי הלמידה והטכנולוגיות למאפייני הלומדים  

המוסד מיישם, באופן סדור, מרחבי למידה וטכנולוגיות התומכים בחינוך מותאם אישית

המוסד מקיים תהליכי מדידה מבוססי נתונים להערכת התרומה של מרחבי למידה וטכנולוגיות תומכי חינוך מותאם אישית  להשגת יעדי הלמידה  

המוסד מקיים תהליך שיפור מתמיד של מרחבי למידה וטכנולוגיות תומכי חינוך מותאם אישית

 

מודל בשלות לעיקרון השיתופיות     

מודל הבשלות לעקרון

השיתופיות

היבטי שדה הפעולה החינוכי / רמת בשלות

 

רמה 1 -  ראשוני

 

המוסד אינו מתייחס כלל לתחום השיתופיות

 

רמה 2 -  מודע

 

המוסד מעודד יוזמות מקומיות בתחום השיתופיות

רמה 3 –  מוגדר

 

המוסד מגדיר ומיישם מדיניות ארגונית בתחום השיתופיות

רמה 4 – מנוהל כמותית

 

המוסד מיישם שיתופיות בתהליכים מנוהלים ומבוקרים באמצעות מדדים

 

רמה 5 – מתייעל ומתחדש

 

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד  של יישום שיתופיות

תוכניות לימודים

תוכנית הלימודים תומכת בעיקר בלמידה יחידנית 

תוכנית הלימודים מאפשרות יוזמות מקומיות של מורים ללמידה שיתופית ולפיתוח מיומנויות שיתופיות

 

תוכנית הלימודים מתייחסות באופן סדור לפיתוח מיומנויות שיתופיות ויישום למידה שיתופית, ומעוצבת בשיתוף עם הלומדים

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת תרומת תכניות לימודים, העוסקות בפיתוח שיתופיות בקרב לומדים, להשגת יעדי הלמידה  

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של  תכניות לימודים המתייחסות ללמידה השיתופית ולפיתוח מיומנויות שיתופיות

פרקטיקות למידה

הלמידה מתבצעת בעיקר באופן יחידני ויש שימוש מועט ביותר בפרקטיקות למידה שיתופית

הלומדים מתנסים בפרקטיקות למידה שיתופית במסגרת יוזמות מקומיות של  המורים

המוסד מיישם באופן סדור פרקטיקות למידה שיתופיות מקוונות ופנים אל פנים

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת תרומת פרקטיקות הלמידה השיתופית להשגת יעדי הלמידה

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של  פרקטיקות הלמידה  השיתופית

פרקטיקות הוראה

מורים משתמשים בעיקר בפרקטיקות הוראה יחידניות פרונטליות ואינם מקיימים שיתופי פעולה ביניהם

המורים יוזמים שיתופי ידע ופעילויות הוראה שיתופית ביניהם ועם הלומדים

 

המוסד מיישם באופן סדור פרקטיקות הוראה שיתופיות כגון הוראה משותפת, מורה כעמית למידה ועוד.

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת תרומת פרקטיקות ההוראה השיתופית להשגת יעדי הלמידה

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של  פרקטיקות ההוראה השיתופית

הערכה

אין הערכה של מיומנויות שיתופיות של הלומד

קיימות יוזמות מקומיות של מורים המורים להערכת פעילויות הלמידה שיתופית ומיומנויות שיתופיות

המוסד מיישם באופן סדור פרקטיקות להערכת שיתופיות ופרקטיקות הערכה שיתופית  

 

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים לאמידת תרומת פרקטיקות להערכת שיתופיות ופרקטיקות הערכה שיתופית להשגת יעדי הלמידה

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של  פרקטיקות הערכת שיתופיות ופרקטיקות הערכה שיתופית

 

 

מנהיגות ניהולית חינוכית

ההנהלה אינה שמה דגש מהותי על שיתופיות, למידה שיתופית ומיומנויות שיתופיות

המוסד מעודד יוזמות מקומיות של מורים לביצוע שיתופי פעולה וליישום למידה שיתופית 

 

המוסד מיישם חזון , מדיניות, ותרבות מוצהרת  לקידום שיתופיות

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים של תרומת המנהיגות הניהולית חינוכית  השיתופית ליישום שיתופי פעולה ולהשגת יעדי הלמידה

המוסד מקיים מדיניות ותהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים התרבות השיתופיות הארגונית

תכנון וארגון

המוסד אינו ערוך כלל לשיתופיות והלמידה מתבצעת בעיקר במסגרת סדירויות של שיעורים פרונטאליים לכלל הלומדים בכיתה

מורים מייצרים  ביוזמתם הערכות וסדירויות לתמיכה בלמידה, הוראה והערכה  שיתופית

המוסד מיישם באופן סדור הערכות וסדירויות ארגוניות לקידום שיתופיות בלמידה, בהוראה, בהערכה ובניהול כולל תפקידי מורים לקידום שיתופיות כגון: מאמן כושר פדגוגי, מארגן שיתופי פעולה, מארגן למידה רשתית מקוונת

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת התרומה של ההערכות והסדירויות הארגוניות בתחום השיתופיות להשגת יעדי הלמידה

המוסד מקיים מדיניות ותהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של הערכות וסדירויות ארגוניות התומכות בלמידה הוראה, והערכה שיתופית

חיבוריות

החיבור העיקרי הוא בין המורה לכלל תלמידי הכתה במסגרת השיעור

יוזמות מקומיות  של מורים מייצרות שיתופי פעולה וידע בין מורים ובין לומדים בקבוצות הלמידה השיתופית.

המוסד מיישם מדיניות סדורה של שיתוף ידע ופעולה פנימיים (בין לומדים, בין מורים ובין מורים לתלמידים) וחיצוניים (הורים, מוסדות חינוך אחרים, קהילה, אקדמיה, מגזר עסקי, מגזר שלישי)

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת התרומה של שיתופי הידע ופעולה להשגת יעדי הלמידה

המוסד מקיים תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של יצירת שיתופי ידע ופעולה פנימיים וחיצוניים

תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

המוסד אינו עושה שימוש במרחבי למידה וטכנולוגיות לקידום שיתופיות בלמידה בהוראה בהערכה ובארגון

המורים מקדמים יוזמות מקומיות לשימוש במרחבי למידה וטכנולוגיות  לקידום למידה שיתופית, הוראה שיתופית, הערכה שיתופית, וניהול שיתופי

המוסד מיישם באופן סדור מרחבי למידה וטכנולוגיות התומכים בלמידה שיתופית, הוראה שיתופית, הערכה שיתופית, וניהול שיתופי

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת תרומת מרחבי הלמידה והטכנולוגיות השיתופיים לאיכות תהליך הלמידה השיתופית, איכות תוצרי הלמידה השיתופית, ורמת המיומנויות השיתופית של הלומדים

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של  סביבות למידה וטכנולוגיות התומכות בלמידה שיתופית, שיתופי פעולה ורכישת מיומנויות שיתופיות

  

מודל הבשלות לעיקרון האי פורמליות

מודל הבשלות לעקרון

אי הפורמליות

היבטי שדה הפעולה החינוכי / רמת בשלות

 

רמה 1 -  ראשוני

 

המוסד אינו מתייחס כלל לתחום אי הפורמליות

 

רמה 2 -  מודע

 

המוסד מעודד יוזמות מקומיות בתחום אי הפורמליות

רמה 3 –  מוגדר

 

המוסד מגדיר ומיישם מדיניות ארגונית בתחום אי הפורמליות

רמה 4 – מנוהל כמותית

 

המוסד מיישם אי פורמליות בתהליכים מנוהלים ומבוקרים באמצעות מדדים

 

רמה 5 – מתייעל ומתחדש

 

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד  של יישום אי פורמליות

תוכניות לימודים

תוכנית הלימודים של המוסד החינוכי אינה מתייחסת כלל ללמידה אי פורמלית

תוכנית הלימודים מאפשרת יוזמות מקומיות של מורים לעידוד, תמיכה והכוונה של לומדים ללמידה אי פורמלית בתוך המוסד ובמרחבי החיים של הלומדים. 

 

תוכנית הלימודים כוללת התייחסות סדורה לעידוד למידה אי פורמלית בתוך המוסד החינוכי ובמרחבי החיים, הקניית מיומנויות ללמידה אי פורמלית ושילוב למידה אי פורמלית ופורמלית

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת תרומת תכנים שנלמדו בלמידה אי פורמלית ובלתי פורמלית להשגת יעדי הלמידה הפורמלית

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של תכניות הלימודים המתייחסות ללמידה אי פורמלית ובלתי פורמלית

פרקטיקות למידה

פרקטיקות למידה מיושמות על ידי המוסד החינוכי בקרב הלומדים רק בהקשר של  למידה פורמלית  

הלומדים מתנסים בפרקטיקות למידה הרלוונטיות ללמידה אי פורמאלית במסגרת יוזמות מקומיות של  המורים

המוסד מיישם באופן סדור פרקטיקות למידה בהן ניתן להשתמש בלמידה אי פורמלית כגון, הכיתה ההפוכה, למידה עצמית, למידה שיתופית מקוונת ועוד.

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת תרומת פרקטיקות הלמידה בהן נעשה שימוש בלמידה האי פורמלית  להשגת יעדי הלמידה

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים לקידום  היישום של פרקטיקות הלמידה  התומכות בלמידה אי פורמאלית

 

פרקטיקות הוראה

המורים אינם מיישמים פרקטיקות הוראה המיועדות לתמוך בלמידה אי פורמלית 

מורים מיישמים ביוזמתם פעילויות יצירה , הכוונה ותמיכה בלמידה אי פורמלית.

 

המוסד מיישם באופן סדור פרקטיקות הוראה המעודדות למידה אי פורמלית כגון אימוני כושר פדגוגיים, יצירה והכוונה של הזדמנויות למידה אי פורמלית במוסד החינוך ובמרחבי החיים של הלומדים 

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת תרומת פרקטיקות ההוראה בהן נעשה שימוש כדי לעודד, להכווין ולתמוך בלמידה האי פורמלית להשגת יעדי הלמידה

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים לקידום  היישום של פרקטיקות הלמידה  התומכות בלמידה אי פורמאלית

 

הערכה

אין הערכה, קרדיטציה והכרה של המוסד בתוצרי למידה אי פורמלית.   

מורים מספקים, במסגרת יוזמות מקומיות, משוב והערכה לתוצרי למידה אי פורמלית שבוצעו על ידי הלומדים במרחבי החיים

המוסד מיישם  באופן סדור פרקטיקות שיטתיות להערכה, וקרדיטציה של תוצרי הלמידה האי פורמלית והבלתי פורמלית כחלק מההערכה הכוללת של תוצרי הלמידה של הלומדים

 

 

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת תרומת הלמידה הבלתי פורמלית והאי פורמלית להשגת יעדי הלמידה

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים לקידום יכולות הלומדים לבצע למידה אי פורמלית

 

מנהיגות ניהולית חינוכית

המוסד ממוקד בלמידה פורמלית ואינו רואה צורך לעסוק ולהיות מעורב בלמידה האי פורמלית של הלומדים. 

המוסד  מעודד יוזמות מקומיות של מורים לעידוד ותמיכה בלמידה אי פורמלית ובלתי פורמלית

 

המוסד הגדיר חזון ומדיניות ברורה לעידוד והכוונת למידה אי פורמלית ולהכרה בתוצריה לצורך קרדיטציה והסמכה

 

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת תרומת התרבות וערכים תומכי למידה אי פורמלית להשגת יעדי הלמידה 

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים לעידוד, הכוונה ותמיכה בלמידה אי  פורמלית

תכנון וארגון

המוסד אינו ערוך כלל לתמיכה והכוונה של למידה אי פורמלית של הלומדים

 

 

מורים מייצרים  ביוזמתם הערכות וסדירויות לתמיכה בלמידה אי פורמלית של תלמידיהם

 

 

המוסד מיישם באופן שיטתי הערכות וסדירויות הערכות וסדירויות לעידוד ותמיכה בלמידה אי פורמלית במרחבי החיים, כולל הגדרת תפקידי מורים כגון מאמן כושר פדגוגי ויועץ לאיתור הזדמנויות למידה במרחבי החיים או במרחבים וירטואליים

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת תרומת ההערכות והסדירויות, בהן נעשה שימוש, כדי לעודד, להכווין ולתמוך בלמידה האי פורמלית  להשגת יעדי הלמידה

 

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של סדירויות והכשרות מורים התומכות בעידוד, הכוונה ותמיכה בלמידה אי פורמלית

 

 

חיבוריות

המוסד אינו מקיים שיתופי פעולה וידע עם גורמים חיצוניים המעורבים בלמידה אי פורמלית של הלומדים

המורים מקיימים ביוזמתם שיתופי פעולה וידע  עם גורמים חיצוניים המעורבים בלמידה האי פורמלית והבלתי פורמלית  של הלומדים

המוסד מקיים  באופן סדור שיתופי פעולה עם מגוון גורמים חיצוניים כדי לקדם למידה בלתי פורמלית ואי פורמלית של הלומדים. 

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת התרומה של החיבוריות עם גורמים המעורבים בלמידה הבלתי פורמלית והאי פורמלית להשגת יעדי הלמידה  

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של החיבורים ושיתופי פעולה עם מגוון גורמים לקידום  הלמידה האי פורמלית והבלתי פורמלית של הלומדים

תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

המוסד אינו עושה שימוש במרחבי למידה וטכנולוגיות התומכות בלמידה אי פורמלית בתחומי המוסד ובמרחבי החיים.

המורים מיישמים ביוזמתם מרחבי למידה וטכנולוגיות התומכים בלמידה אי פורמלית בתוך המוסד ובמרחבי החיים

המוסד מיישם  באופן סדור מרחבי למידה וטכנולוגיות התומכים בלמידה אי פורמלית בכל מקום וזמן ובכל מרחבי החיים הפיזיים והווירטואליים.  

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת התרומה של מרחבי הלמידה וטכנולוגיות התומכים בלמידה פורמלית להשגת יעדי הלמידה

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של מרחבי למידה וטכנולוגיות התומכות בלמידה אי פורמלית בתוך המוסד החינוכי, במרחבי החיים ובמרחבים וירטואליים

 

מודל הבשלות לעיקרון הגלוקליות 

מודל הבשלות לעקרון

גלוקאליות

 

היבטי שדה הפעולה החינוכי / רמת בשלות

 

רמה 1 -  ראשוני

 

המוסד אינו מתייחס כלל לתחום הגלוקאליות

 

רמה 2 -  מודע

 

המוסד מעודד יוזמות מקומיות בתחום הגלוקאליות

 

רמה 3 –  מוגדר

 

המוסד מגדיר ומיישם מדיניות ארגונית בתחום הגלוקאליות

 

רמה 4 – מנוהל כמותית

 

המוסד מיישם גלוקאליות בתהליכים מנוהלים ומבוקרים באמצעות מדדים

 

רמה 5 – מתייעל ומתחדש

 

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד  של יישום גלוקאליות

 

תוכנית לימודים

תכנית הלימודים של המוסד החינוכי אינה מתייחסת כלל לנושא הגלוקאליות והרב תרבותיות. תכני הלימודים הם בעיקר לוקאליים

תכני ותוכנית הלימודים מאפשרים יוזמות מקומיות של מורים בתחום הגלוקאליות והרב תרבותיות 

 

תכנית הלימודים של המוסד כוללת התייחסות סדורה לתכנים גלוקאליים ורב תרבותיים

 

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת התרומה של תוכניות לימודים גלוקאליות ורב תרבותיות להשגת יעדי הלמידה

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של תכניות הלימודים גלוקאליות ורב תרבותיות

 

פרקטיקות למידה

אין שימוש בפרקטיקות למידה התומכות גלוקאליות ורב תרבותיות

הלומדים מתנסים בפרקטיקות למידה המקדמות גלוקאליות ורב תרבותיות  במסגרת יוזמות מקומיות של  המורים

המוסד מיישם באופן סדור פרקטיקות למידה התומכות ומקדמות גלוקאליות ורב תרבותיות כדוגמת  הכיתה השטוחה

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת התרומה של פרקטיקות הלמידה תומכות למידה גלוקאלית ורב תרבותיות  להשגת יעדי הלמידה

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של  פרקטיקות למידה  תומכות גלוקאליות ורב תרבותיות

פרקטיקות הוראה

אין שימוש בפרקטיקות הוראה תומכות גלוקאליות ורב תרבותיות 

מורים מיישמים ביוזמתם פרקטיקות הוראה תומכות  גלוקאליות ורב תרבותיות

המוסד מיישם באופן סדור פרקטיקות הוראה תומכות גלוקאליות ורב תרבותיות

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת התרומה של פרקטיקות הוראה תומכות גלוקאליות ורב תרבותיות להשגת יעדי הלמידה

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של  פרקטיקות הוראה  תומכות גלוקאליות ורב תרבותיות

הערכה

אין תהליכי הערכה של התודעה והמיומנויות הגלוקאליות והרב תרבותיות של הלומדים

מורים מיישמים ביוזמתם תהליכי משוב והערכה לגבי יכולותיהם הגלוקאליות והרב תרבותיות של הלומדים

המוסד מיישם  באופן סדור פרקטיקות להערכת התודעה, המיומנויות והידע הגלוקאליים והרב תרבותיים של הלומדים

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת התרומה של פרקטיקות הערכת למידה גלוקאלית ורב להשגת יעדי הלמידה

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של  פרקטיקות להערכת הידע, התודעה והמיומנויות הגלוקאליות והרב תרבותיות של הלומדים.

מנהיגות ניהולית חינוכית

התרבות וערכי המוסד הם לוקאליים ולא גלוקאליים ורב תרבותיים

המוסד  מעודד יוזמות מקומיות של מורים לקדום למידה גלוקאלית ורב תרבותיות

 

המוסד הגדיר ומיישם מדיניות ברורה של  פיתוח לומדים בעלי תודעה, זהות, ומיומנויות גלוקאליות ורב תרבותיות

 

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת התרומה של התרבות וערכים תומכי הגלוקאליות והרב תרבותיות להשגת יעדי הלמידה 

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של  מדיניות לפיתוח לומדים בעלי תודעה, זהות, ומיומנויות גלוקאליות ורב תרבותיות

תכנון וארגון

אין היערכות ארגונית וסדירויות ארגוניות התומכות בלמידה גלוקאלית ורב תרבותיות

מורים מייצרים ביוזמתם היערכות וסדירויות ארגוניות התומכות בלמידה גלוקאלית ורב תרבותית

המוסד מקיים הערכות וסדירויות ארגוניות התומכות בלמידה גלוקאלית ורב תרבותית

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת התרומה של ההערכות וסדירויות ארגוניות תומכות גלוקאליות ורב תרבותיות, להשגת יעדי הלמידה

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של  הערכות וסדירויות ארגוניות התומכות בלמידה גלוקאלית ורב תרבותית

חיבוריות

אין חיבור בין המוסד  לגורמים חיצוניים גלובליים או מתרבויות אחרות או מזרמי חינוך אחרים.  

המורים מייצרים ביוזמתם שיתופי פעולה עם גורמים שונים ומורים מרחבי הגלובוס ומזרמי חינוך שונים כדי לקדם למידה גלוקאלית ורב תרבותית שיתופית של הלומדים   

המוסד מקיים באופן סדור למידה משותפת עם מוסדות עמיתים גלובליים או מזרמי חינוך שונים ומשתתף באירועי ומיזמי למידה רב תרבותיים וגלובליים. 

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת התרומה של החיבוריות עם גורמים גלובליים ותרבויות שונות להשגת יעדי הלמידה  

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של  החיבורים ושיתופי פעולה עם מגוון גורמים לקידום הלמידה הגלוקאלית והרב תרבותית  של הלומדים

תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

המוסד אינו מיישם מרחבי למידה וטכנולוגיות לתמיכה בלמידה גלוקאלית ורב תרבותית

המורים מקדמים יוזמות מקומיות לשימוש במרחבי למידה וטכנולוגיות התומכים בלמידה גלוקאלית ורב תרבותית

המוסד מיישם באופן סדור מרחבי למידה וטכנולוגיות התומכים בלמידה גלוקאלית ורב תרבותית

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת התרומה של מרחבי למידה וטכנולוגיות התומכים בגלוקאלית ורב תרבותית  להשגת יעדי הלמידה

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של    מרחבי למידה וטכנולוגיות לקידום למידה גלוקאלית ורב תרבותית של הלומדים

  

מודל הבשלות לעיקרון התמורתיות  

מודל הבשלות לעקרון

תמורתיות

 

היבטי שדה הפעולה החינוכי / רמת בשלות

רמה 1 -  ראשוני

 

המוסד אינו מתייחס כלל לתחום התמורתיות

 

רמה 2 -  מודע

 

המוסד מעודד יוזמות מקומיות בתחום התמורתיות

 

רמה 3 –  מוגדר

 

המוסד מגדיר ומיישם מדיניות ארגונית בתחום התמורתיות

 

רמה 4 – מנוהל כמותית

 

המוסד מיישם תמורתיות בתהליכים מנוהלים ומבוקרים באמצעות מדדים

 

רמה 5 – מתייעל ומתחדש

 

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד  של יישום תמורתיות

 

תוכניות לימודים

תכנית הלימודים אינה מתייחסת כלל לפיתוח כשירויות חשיבת עתיד וזמישות

תוכנית הלימודים מאפשרת יוזמות מקומיות של מורים לפיתוח כשירויות חשיבת עתיד וזמישות

תכנית הלימודים כוללת התייחסות סדורה לפיתוח כשירויות חשיבת עתיד וזמישות  הן כתחומי דעת ספציפיים והן כמרכיבים המוטמעים בלמידת תחומי דעת אחרים

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת התרומה של תוכנית לימודים בתחום חשיבת העתיד וזמישות לפיתוח כשירויות חשיבת עתיד וזמישות של הלומדים

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של    תכניות הלימודים ללמידת חשיבת עתיד וזמישות

פרקטיקות למידה

אין שימוש בפרקטיקות למידה תומכות חשיבת עתיד וזמישות 

הלומדים מתנסים בפרקטיקות למידה המקדמות חשיבת עתיד וזמישות במסגרת יוזמות מקומיות של  המורים

המוסד מיישם באופן סדור פרקטיקות למידה התומכות ומקדמות חשיבת עתיד וזמישות בקרב הלומדים 

המוסד מקיים תהליכי מדידה והערכה מבוססי נתונים להערכת התרומה של פרקטיקות הלמידה בתחומי חשיבת עתיד וזמישות לפיתוח כשירויות חשיבת עתיד וזמישות של הלומדים

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של    פרקטיקות למידה בתחומי חשיבת עתיד וזמישות

פרקטיקות הוראה

אין שימוש בפרקטיקות הוראה תומכות  חשיבת עתיד וזמישות 

מורים מיישמים ביוזמתם פרקטיקות הוראה המקדמות חשיבת עתיד וזמישות 

 

המוסד מיישם באופן סדור פרקטיקות הוראה המקדמות חשיבת עתיד זמישות  בקרב הלומדים

לפיתוח כשירויות חשיבת עתיד וזמישות של הלומדים

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של    פרקטיקות הוראה בתחומי חשיבת עתיד וזמישות

הערכה

אין שימוש בפרקטיקות להערכת כשירויות חשיבת עתיד וזמישות של הלומדים

מורים מספקים משוב והערכה לגבי כשירויות חשיבת עתיד וזמישות של הלומדים במסגרת יוזמות מקומיות

המוסד מיישם באופן סדור פרקטיקות להערכת כשירויות חשיבת עתיד וזמישות של הלומדים

המוסד מקיים תהליכי מדידה מבוססי נתונים לאמידת התרומה של פרקטיקות הערכת כשירויות חשיבת עתיד וזמישות לפיתוח כשירויות חשיבת עתיד וזמישות של הלומדים

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של    פרקטיקות הערכת כשירויות חשיבת עתיד וזמישות

 

מנהיגות ניהולית חינוכית

התרבות וערכי המוסד אינם עוסקים בתמורתיות, חשיבת עתיד וזמישות

המוסד מעודד יוזמות מקומיות של מורים לקדום כשירויות חשיבת עתיד וזמישות של הלומדים 

 

המוסד מגדיר את עצמו כארגון חושב עתיד וזמיש ומקיים מדיניות של פיתוח לומדים בעלי כשירויות חשיבת עתיד וזמישות המסוגלים לפעול ולשגשג במציאות מורכבת ומשתנה

המוסד מקיים תהליכי מדידה מבוססי נתונים להערכת התרומה של תרבותו, כארגון חושב עתיד וזמיש, לפיתוח כשירויות חשיבת עתיד וזמישות של הלומדים

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של    תרבות ארגון חושב עתיד וזמיש

תכנון וארגון

אין היערכות ארגונית ייעודית של המוסד להיות תמורתי ולפתח כשירויות חשיבת עתיד וזמישות בקרב הלומדים והצוות

מורים מייצרים ביוזמתם היערכות ארגונית וסדירויות ארגוניות התומכות בחשיבת עתיד וזמישות

המוסד מקיים, באופן שיטתי, סדירויות ארגוניות המקדמות כשירויות חשיבת עתיד וזמישות ומכשיר לכך את המורים במסגרת הפיתוח המקצועי

המוסד מקיים תהליכי מדידה מבוססי נתונים להערכת התרומה של סדירויות ארגונית תומכות חשיבת עתיד וזמישות לפיתוח כשירויות חשיבת עתיד וזמישות של הלומדים

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של    סדירויות ארגוניות והכשרת מורים התומכות בפיתוח כשירויות חשיבת עתיד וזמישות

חיבוריות

המוסד אינו מקיים שיתופי ידע ופעולה כדי לפתח את כשירויות חשיבת העתיד והזמישות של הלומדים 

המורים מקדמים ביוזמתם שיתופי ידע ופעולה לפיתוח כשירויות חשיבת העתיד והזמישות של הלומדים 

המוסד מטפח, באופן סדור, שיתופי ידע ופעולה לפיתוח כשירויות חשיבת העתיד והזמישות של הלומדים 

המוסד מקיים תהליכי מדידה מבוססי נתונים להערכת התרומה של שיתופי ידע ופעולה תומכי חשיבת עתיד וזמישות לפיתוח כשירויות חשיבת עתיד וזמישות של הלומדים

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של    שיתופי ידע ופעולה התומכים בפיתוח כשירויות חשיבת עתיד וזמישות של הלומדים

תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

המוסד אינו עושה שימוש במרחבי למידה ובטכנולוגיות כדי לפתח את כשירויות חשיבת עתיד וזמישות של הלומדים

קיימות יוזמות מקומיות של  מורים לשימוש במרחבי למידה ובטכנולוגיות לפיתוח כשירויות חשיבת עתיד וזמישות של הלומדים

 

המוסד עושה שימוש באופן מוסדר במרחבי למידה ובטכנולוגיות לפיתוח כשירויות חשיבת עתיד וזמישות של הלומדים

 

המוסד מקיים תהליכי מדידה מבוססי נתונים להערכת התרומה של  מרחבי הלמידה וטכנולוגית תומכי חשיבת העתיד וזמישות לפיתוח כשירויות חשיבת עתיד וזמישות של הלומדים

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של    מרחבי למידה וטכנולוגיות התומכים  בפיתוח כשירויות חשיבת עתיד וזמישות של הלומדים

 

מודל הבשלות לעיקרון התכלול 

מודל הבשלות לעקרון

תכלול

 

היבטי שדה הפעולה החינוכי / רמת בשלות

רמה 1 -  ראשוני

 

המוסד אינו מתייחס כלל לתחום התכלול

 

רמה 2 -  מודע

 

המוסד מעודד יוזמות מקומיות בתחום התכלול

 

רמה 3 –  מוגדר

 

המוסד מגדיר ומיישם מדיניות ארגונית בתחום התכלול

 

רמה 4 – מנוהל כמותית

 

המוסד מיישם תכלול בתהליכים מנוהלים ומבוקרים באמצעות מדדים

 

רמה 5 – מתייעל ומתחדש

 

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד  של יישום התכלול

 

תוכניות לימודים

תכנית הלימודים של המוסד אינה מתייחסת כלל לנושא הפיתוח העצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

תוכנית הלימודים מאפשרת יוזמות מקומיות של מורים בתחום הפיתוח העצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

תכנית הלימודים של המוסד כוללת התייחסות סדורה לנושא פיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

המוסד מקיים תהליכי מדידה מבוססי נתונים להערכת התרומה של תכנית לימודים לפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של    תכניות הלימודים המתייחסות לפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומד

פרקטיקות למידה

המוסד אינו מיישם פרקטיקות למידה התומכות בפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

הלומדים מתנסים בפרקטיקות למידה התומכות בפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים במסגרת יוזמות מקומיות של  המורים

המוסד מיישם באופן סדור פרקטיקות למידה התומכות בפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים 

המוסד מקיים תהליכי מדידה מבוססי נתונים להערכת התרומה של פרקטיקות הלמידה, בהן נעשה שימוש, לפיתוח עצמי אפקטיבי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של    פרקטיקות הלמידה לפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומד

פרקטיקות הוראה

המוסד אינו מיישם פרקטיקות הוראה התומכות בפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

מורים מיישמים ביוזמתם פרקטיקות הוראה התומכות בפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

 

המוסד מיישם באופן סדור פרקטיקות הוראה התומכות בפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

המוסד מקיים תהליכי מדידה מבוססי נתונים להערכת התרומה של פרקטיקות ההוראה, בהן נעשה שימוש, לפיתוח עצמי אפקטיבי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של    פרקטיקות ההוראה לפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

 

הערכה

המוסד אינו מיישם פרקטיקות הערכה התומכות בפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

מורים מיישמים ביוזמתם פרקטיקות הערכה התומכות בפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

 

המוסד מיישם באופן סדור פרקטיקות הערכה התומכות בפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים 

המוסד מקיים תהליכי מדידה מבוססי נתונים לאמידת התרומה של פרקטיקות ההערכה, בהן נעשה שימוש, לפיתוח עצמי אפקטיבי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של    פרקטיקות הערכה, בהן נעשה שימוש, לפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

מנהיגות ניהולית חינוכית

התרבות וערכי המוסד אינם עוסקים כלל בפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

המוסד מעודד יוזמות מקומיות של מורים לפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים בקרב הלומדים

המוסד מיישם מדיניות מוצהרת לפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

המוסד מקיים תהליכי מדידה מבוססי נתונים להערכת התרומה של תרבותו וערכיו לפיתוח העצמי של זהות ותכלית  אישיים של הלומדים

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של    תרבותו וערכיו התומכים בפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

תכנון וארגון

אין יישום של היערכות וסדירויות ארגוניות של המוסד לתמיכה וקידום תהליכי פיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

מורים מייצרים ביוזמתם היערכות ארגונית וסדירויות ארגוניות התומכות בתהליכי פיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

המוסד החינוכי מיישם באופן מוסדר הערכות וסדירויות ארגוניות המקדמות פיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

המוסד מקיים תהליכי מדידה מבוססי נתונים להערכת התרומה של ההערכות והסדירויות הארגוניות, בהן נעשה שימוש, לפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של    הערכות וסדירויות ארגוניות התומכות בפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

חיבוריות

המוסד אינו מקיים שיתופי ידע ופעולה כאמצעי לפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

המורים מקדמים ביוזמתם שיתופי ידע ופעולה המסייעים לפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

המוסד מטפח, באופן סדור, שיתופי ידע ופעולה לפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

המוסד מקיים תהליכי מדידה מבוססי נתונים להערכת התרומה של שיתופי ידע ופעולה לפיתוח העצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של שיתופי ידע ופעולה לפיתוח העצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

המוסד אינו עושה שימוש במרחבי למידה ובטכנולוגיות כדי לקדם פיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

קיימות יוזמות מקומיות של  מורים ליישום מרחבי למידה וטכנולוגיות התומכים בפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

המוסד מיישם באופן סדור מרחבי למידה וטכנולוגיות התומכים בפיתוח עצמי של זהות ותכלית אישיים של הלומדים

המוסד מקיים תהליכי מדידה מבוססי נתונים להערכת התרומה של מרחבי הלמידה והטכנולוגיות לפיתוח העצמי של זהות ותכלית אישיים בקרב הלומדים

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד ומבוסס נתונים של מרחבי הלמידה וטכנולוגיות לקידום הפיתוח העצמי של זהות ותכלית אישיים בקרב הלומדים

 

 להורדת טבלאות המודלים