נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

2.3 תהליך עיצוב עתיד חינוכי רצוי באמצעות המודל

מודל פדגוגיה מוטת עתיד הוא כלי לעיצוב עתיד חינוכי רצוי ורלוונטי במציאות מורכבת ומשתנה. בעלי עניין פעלנים במערכת החינוך יכולים להשתמש במודל הפמ"ע כדי לעצב בעצמם את העתיד החינוכי הרצוי שלהם ושל תחומי אחריותם בתהליך חשיבה גנרי הכולל מספר שלבים (איור 2):

         איור 2– תהליך עיצוב עתיד חינוכי רצוי באמצעות מודל פדגוגיה מוטת עתיד

 

תהליך עיצוב עתיד חינוכי כולל את השלבים הבאים:

  • שלב סריקת אופקים וזיהוי אתגרים והזדמנויות לחינוך - בשלב זה מבצעים תהליך של  סריקת אופקים לזיהוי מאפייני הסביבה הנוכחית ומגמות השינוי המובילות אל העתיד. של המגמות ובזיהוי אתגרים, הנגזרים מהמגמות, אתן על החינוך להתמודד, והזדמנויות הנגזרות מהמגמות, אותן ניתן לנצל כדי לקדם את החינוך.
  • שלב הגדרת היעדים החינוכיים – בשלב זה מגדירים , לאור האתגרים וההזדמנויות, את היעדים החינוכיים אותם רוצים להשיג בעתיד הרצוי במונחים של ידע, מיומנויות וערכים נדרשים.
  • שלב בחירת עקרונות הפעולה – בשלב זה בוחרים מתוך עקרונות הפעולה של מודל הפמ"ע את העקרונות אותם רוצים ליישם כדי להשיג את העתיד החינוכי הרצוי.
  • שלב עיצוב ההתנהלות בשדה הפעולה החינוכי – בשלב זה מעצבים בראייה כוללת ואינטגרטיבית, ובהתאם לעקרונות הפעולה שנבחרו, את הפרקטיקות ודרכי הפעולה אותן רוצים ליישם, בהיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי, כדי להשיג את היעדים ולתת מענה לאתגרים וההזדמנויות שהוגדרו
  • שלב יישום ההתנהלות - בשלב זה מיישמים הלכה למעשה בשטח את העיצוב שבוצע. ניתן ליישם את תהליך עיצוב העתיד החינוכי הרצוי שתואר לעיל על ידי בעלי עניין ברבדים השונים של מערכת החינוך. לדוגמא, עיצוב תוכניות לימודים ויחידות הוראה ברמה הארצית על ידי מפמ"רים, עיצוב יוזמות חינוכיות ומערכי שיעור על ידי מורים, עיצוב מערכי הכשרה ופיתוח מקצועי של אנשי הוראה על ידי מנהל עובדי הוראה ופסגות, עיצוב סביבות למידה ומיזמי טכנולוגיה חינוכית על ידי מנהל תקשוב וטכנולוגיה ועוד.