נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

4.1 תפיסה עדכנית ומורחבת של תכני הלימוד

היבט תכני הלימוד עוסק ב"מה" החינוכי, כלומר בתכנים אותם על הלומד לרכוש ולפתח. בעידן של מציאות משתנה, ומול האתגרים הגלובליים הניצבים לפתחנו, נדרש הלומד לתמהיל מגוון יותר של תכני הלימוד, מעבר לידע, כדי להשיג ולתחזק שלומות בכל ממדי החיים. תמהיל עדכני ורלוונטי של תכני הלימוד כולל מנעד שלם של רכיבי ידע, מיומנויות, ערכים וגישות. הידע הרלוונטי הנדרש כולל ידע בתחומי הדעת השונים אך גם ידע בין תחומי, ידע אפיסטמי וידע תהליכי. המיומנויות הרלוונטיות הנדרשות כוללות מיומנויות קוגניטיביות ומטה קוגניטיביות אך גם מיומנויות רגשיות וחברתיות ומיומנויות פיזיות ומעשיות. הערכים והגישות מתייחסים לכל רבדי הפעילות האנושית: האישי, החברתי, הלאומי והגלובלי.

 כדי לפעול מול אתגרים מורכבים בעולם של מציאות משתנה נדרש שימוש משולב ומושכל בידע, מיומנויות, גישות וערכים. תפישת פדגוגיה מוטת עתיד אימצה את הצעת פרויקט חינוך 2030 של ה-OECD לכלול בתכני הלימוד את מושג הכשירות שהיא תמהיל סינרגטי של ידע מיומנויות, גישות וערכים המייצרת יכולות התמודדות עם אתגרים מורכבים במציאות המשתנה. בבניית הכשירות, המיומנויות הגישות והערכים משמשים כאבני בניין בסיסיות מהן בוחרים תמהיל ספציפי של מיומנויות גישות וערכים שבצירוף הידע הרלוונטי מגדירים את הכשירות הספציפית. 

בפרק תכני הלימוד מתוארים, הן המרכיבים הספציפיים של תמהיל תכני הלימוד המוגדרים במדיניות הפדגוגית הלאומית של משרד החינוך, והן המשגות של ידע, מיומנויות גישות וערכים וכשירויות והיחסים ביניהם על פי המדיניות הפדגוגית הלאומית ומצפן הלמידה של חינוך 2030 של ה-OECD [28].