נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

6.0 הבהקים
• עקרונות פעולה של מודל הפמ"ע מייצגים גישות להתמודדות עם מציאות משתנה

• עקרונות הפעולה של מודל הפמ"ע הם פרסונליות, שיתופיות, אי פורמאלית, גלוקליות, תמורתיות ותכלול של זהות וייעוד אישי

• עקרונות הפמ"ע ניתנים ליישום על ידי בעלי העניין בכל רבדי המערכת

• עקרונות הפמ"ע משתלבים ומשלימים זה את זה ביצירת יכולת התמודדות עם המציאות המשתנה

• עקרונות הפמ"ע גוזרים את פרקטיקות ההתנהלות בהיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי