נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

6.8 מקורות

 

[35] Personalized Learning. http://www.personalizelearning.com/p/home.html

[36] A Look to the Future: PERSONALIZED LEARNING IN CONNECTICUT https://www.capss.org/uploaded/2014_Redesign/Educational_Transformation/CAPSS_Whitepaper_FINAL_12-23-14_copy_2.pdf

[37] Duggan K. (2021) PERSONALIZED LEARNING IMPLEMENTATION FRAMEWORK, Education Elements.

[38] A Look to the Future: PERSONALIZED LEARNING IN CONNECTICUT https://www.capss.org/uploaded/2014_Redesign/Educational_Transformation/CAPSS_Whitepaper_FINAL_12-23-14_copy_2.pdf

ELM (2022) Adaptive Learning vs. Personalized Learning: A Guide to Both [39]

[40] Wikipedia, Collaboration

[41] Core Education, Ten Trends 2018

[42] ויקיפדיה, קוד פתוח

[43] ויקיפדיה, חוכמת המונים

[44] OCDE. Trends Shaping Education 2016. http://www.oecd.org/edu/trends-shaping-education-22187049.htm

[45] ויקיפדיה, מסחר אלקטרוני

[46] ויקיפדיה, צריכה שיתופית

[47] Wikipedia, Maker culture

[48] Howe, J. (2006). The rise of crowdsourcing. Wired magazine, 14(6) pp. 1-4.

[49] אקו-ויקי, כלכלה שיתופית

[50] ויקיפדיה, צריכה שיתופית

[51] גפן ע. (2021) עוצמת השיתופיות - מאגו סיסטם לאקו-סיסטם, הוצאת מטר.

[52] Wikipedia, Open research

[53] Wikipedia, Open science

[54] TechCast Global. /https://www.techcastglobal.com

[55] ויקיפדיה, ממשל פתוח

[56] המשרד להגנת הסביבה (2015). דוח ההערכה החמישי של הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים IPCC, עמ' 1. http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/ClimateChange/InternationalActivitiesCC/Documents/IPCC-report5-abcd.pdf

[57] הרשת הירוקה ומרכז השל (2012). חינוך לקיימות רחבה: מתווה לבית ספר של המאה ה-21.

[58] המשרד להגנת הסביבה (2013). צמיחה ירוקה - מחברים בין כלכלה לבין סביבה. http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0701-P0800/P0720.pdf

[59] VAN DE WOESTIJNE E. (2019) Collaborative spaces – the place to develop skills for the future, in TEACHING & LEARNING.

[60] Core Education, Ten Trends 2018

[61] P21.What We Know About Collaboration

[62] הענן החינוכי, מסגרות פעולה ללמידה שיתופית http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/lemida_shitufit_act.aspx

[63] ויקיפדיה, למידה שיתופית

[64] NMC Horizon Report: 2016 K-12 Edition, pp. 12-13

[65] הענן החינוכי, רמות למידה שיתופית  http://sites.education.gov.il/cloud/home/lmida_shitupit/Pages/ramot_shituf.aspx

[66] כלים קטנים גדולים, רמות של שיתוף  https://digitalpedagogy.co/2014/07/27/%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA/

[67] ויקיפדיה, קהילה לומדת וירטואלית.

[68] הרשת הירוקה ומרכז השל (2012). חינוך לקיימות רחבה: מתווה לבית ספר של המאה ה-21. עמ' 28.

[69] NMC/CoSN Horizon Report: 2016 K-12 Edition, pp. 12-13

[70] NMC/CoSN Horizon Report: 2017 K-12 Edition, pp. 40-41

[71] Wikipedia, Brain computer interface

[72] Hines, A. (2011). A dozen surprises about the future of work. Employment relations today, 38(1)

[73] כהן נירית, במה אתם עובדים בדיוק, עולם העבודה העתידי, גלובס (19.7.17)

[74] Wikipedia, Multiple careers

[75] Informal Learning Blog, Where did the 80% come from? In: http://www.informl.com/where-did-the-80-come-from/

[76] ויקיפדיה, Makers

[77] כהן נירית, אל תפסיקו ללמוד, עולם העבודה העתידי, גלובס (8.3.17)

[78] An, O. E. C. D. (2004). The Role of National Qualifications Systems in Promoting Lifelong Learning.‏‏

[79] IFTF (2013). From educational institutions to learning flows: Mapping the future of learning, p. 1.

http://www.iftf.org/our-work/global-landscape/learning/from-educational-institutions-to-learning-flows-map/

[80] IFTF (2016). Learning is earning the national learning economy, p. 4.

http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/learning/IFTF_ACT_LearningIsEarning_ResearchMap.pdf

[81] An, O. E. C. D. (2004). The Role of National Qualifications Systems in Promoting Lifelong Learning.‏‏

[82] ויקיפדיה, חינוך פורמלי

[83] Wikipedia, Non-formal learning

[84] Wikipedia, Informal learning

[85] Wikipedia, Unschooling

[86] Wikipedia, Lifewide learning

[87] Lifewide Education. http://www.lifewideeducation.uk

[88] Redecker et al. (2011). The future of learning: Preparing for change. https://pdfs.semanticscholar.org/d866/b9b95d77a1361ce2075ad32494c10600fc4e.pdf

[89] Wikipedia, Lifelong learning

[90] NMC Horizon report 2017: Higher Education edition, pp. 26-27.

[91] Wikipedia, Microlearning

[92] Policy Atlas, Microcredentials.

[93] Wikipedia, Microdegree

[94] Forbes. Are Digital Badges The New Measure Of Mastery (2016)

[95] NMC Horizon Report: 2016 K-12 Edition, wiki.: Quantified Self

[96] NMC Horizon Report: 2016 K-12 Edition, wiki.: Location Intelligence

[97] ויקיפדיה, עולם וירטואלי

[98] ויקיפדיה, משחקי תפקידים המוניים ברשת

[99] ויקיפדיה, גלוקליזציה

[100] ויקיפדיה, גלובליזציה

[101] ויקיפדיה, הכפר הגלובלי

[102] המשרד להגנת הסביבה (2013). צמיחה ירוקה - מחברים בין כלכלה לבין סביבה.

[103] ויקיפדיה, אנטי גלובליזציה

[104] אפריל, ש. (2021). כמו באמריקה? תהליכי גלוקליזציה באימוץ מודל חדשנות עירונית בישראל, סוציולוגיה
ישראלית, כ"ב  2 , 149 – 170 . https://www.jstor.org/stable/27083980

[105] סוארז-אורסקו מרסלו, חינוך במילניום הגלובלי, שיחה עם מרסלו סוארז-אורסקו, הד החינוך 10, (2007).

[106] The World Bank. Moldova Education Reform Project. http://projects.worldbank.org/P127388/moldova-education-reform-project?lang=en

[107] ויקיפדיה, אינטרנציונליזציה בחינוך

[108] International Baccalaureate. http://www.ibo.org

[109] Education for All. http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/

[110] Erasmus. http://www.erasmusprogramme.com

[111] Wikipedia, Global citizenship

[112] יורם הרפז, הגלובליזציה מגדילה את המרחק בין בית הספר לתלמידים, הד החינוך אפריל 2011 , כרך פ"ה.

[113] Wang, X. R. (2008). The leapfrog principle and paradigm shifts in education. Futures Research Quarterly24(1), 33-37.‏

[114] Mizrahi-Shtelman, R., & Drori, G. S. (2016). ‘Taking root and growing wings’: on the concept of glocality from the perspectives of school principals in Israel. European Journal of Cultural and Political Sociology3(2-3), 306-340.‏

[115] טופלר, א' (1972). הלם העתיד. תל אביב: עם עובד.

[116] Adamsky, D., & Bjerga, K. I. (Eds.). (2012). Contemporary military innovation: Between anticipation and adaption. Routledge.

[117] Wikipedia, Future studies

[118] חשיבת עתיד ארגונית, המכון לחקר עתידים בחינוך, משרד החינוך

[119] חשיבה מערכתית, המכון לחקר עתידים בחינוך, משרד החינוך

[120] Grim, T. (2009). Foresight Maturity Model (FMM): Achieving best practices in the foresight field. Journal of Futures Studies13(4), 69-80.‏‏

[121] Wheelwright, V. (2011) The Personal Futures Workbook. Fourth edition, Harlingen, Texas: Personal Futures Network. http://www.personalfutures.net/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/2011masterwithrights.pdf

[122] Wikipedia, Business agility

[123] טאלב, נ' (2014). אנטי שביר – איך לשרוד ולנצח בעולם של ברבורים שחורים. תל אביב: דביר.

[124] הסגל, א' (2012). ארגונים כמערכות מורכבות מסתגלות. https://sites.google.com/site/vanola/blog/rgwnymkmrkwtmwrkbwtmstglwtcomplexadaptivesystems

[125] https://patterns-he.sociocracy30.org/fractal-organization.html

[126] ויקיפדיה, הולוקרטיה

[127] ויקיפדיה, סוציוקרטיה

[128] ויקיפדיה, ארגון תיל

[129] העמותה לניהול פיתוח וחקר משאבי אנוש בישראל, לארגן את העתיד - "שוקי כישרון" כמבנה חלופי להיררכיה ארגונית. http://www.anashim-hr.org.il/people-media-story-196521

[130] מסגרת קינפין, דואלוג

[131] Barnett, R. (2012). Learning for an unknown future. Higher Education Research & Development, 31(1), 65-77.

[132] Gidley, J., Bateman, D. J., & Smith, C. (2004). Futures in education: Principles, practice and potential. Australian Foresight Institute, Swinburne University.‏

[133] Association of Professional Futurists (2016) Foresight Competency Model. https://apf.org/wordpress/wp-content/uploads/APF-Foresight-competency-model-1.1-1.pdf

[134] Hines, A., Gary, J., Daheim, C., & van der Laan, L. (2017). Building foresight capacity: toward a foresight competency model. World Futures Review9(3), 123-141.‏

[135]  מדריך לפדגוגיה של חשיבת עתיד, המכון לחקר עתידים בחינוך, משרד החינוך

[136] Teach the future, Elementary Foundation Set. https://library.teachthefuture.org/product/elementary-foundation-set/

[137] Teach the future, Secondary Foundation Set. https://library.teachthefuture.org/product/secondary-foundation-set/

[138] Future Problem Solving Program International (FPSPI. http://www.fpspi.org/index.html

[139] פסיג, ד' (2013). פורקוגניטו, עמ' 189­-221, ידיעות ספרים. 

[140] חשיבת עתיד ארגונית, המכון לחקר עתידים בחינוך, משרד החינוך

[141] Mitchinson, A., & Morris, R. (2012). Learning about learning agility. A White Paper. https://www.ccl.org/wp-content/uploads/2015/04/LearningAgility.pdf

[142] Real Clear Education, K-12 Predictive Analytics: Time for Better Dropout Diagnosis. http://www.realcleareducation.com/articles/2017/03/01/k-12_predictive_analytics_time_for_better_dropout_diagnosis_110126.html

[143] Wikipedia, Real-time Delphi

[144] Wikipedia, Prediction market

[145] Hunch Buzz Educational Idea Management Software. https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/g-cloud/services/981282470235797

[146] Wikipedia, Project management software

[147]קוהוט, ה. (2005). כיצד מרפאת האנליזה? תל-אביב: עם עובד

[148] פרנפס, & וינשטוק, משה מכללת הרצוג. (2012). משמעות בחינוך. ביטאון מכון מופת, 20-24

[149] תדמור, ישעיהו, & פריימן, עמיר. (2012). חינוך : מהות ורוח. מכון מופ"ת

[150] Siegel, A. M. (1996). Heinz Kohut and the Psychology of the Self. London: Routledge.

[151] סולברג, ש' (1996). פסיכולוגיה של הילד והמתבגר. ירושלים: מאגנס;

פלום, ח' (1996). מתבגרים בישראל: היבטים אישיים, משפחתיים וחברתיים. אבן יהודה: רכס.

[152] Schachter, E. P., & Marshall, S. K. (2010). Identity agents: A focus on those purposefully involved in the identity of others.

[153] צוריאל, ד' (1990). זהות האני לעומת פזירות הזהות בגיל ההתבגרות: היבטים התפתחותיים והשלכות חינוכיות. מגמות, עמ' 484-509