נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

7.11 מקורות

 

[154] Bocconi, et al., (2012). Innovating learning: Key elements for developing creative classrooms. Europe.  

[155] משרד החינוך: "משהו טוב קורה עכשיו – אבני דרך בלמידה משמעותית" מאוגוסט 2014. אוחזר מ: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/126241AF-D044-42EA-BF7B-7660760C7263/193744/MashehuTovKoreAcshaiv.pdf

[156] OECD FUTURE OF EDUCATION AND SKILLS 2030: OECD LEARNING COMPASS 2030 © OECD 2019

[157] דוח "יוזמות ופרקטיקות תואמות פמ"ע (2020) אגף מו"פ  

[158] אתר הוראה איכותית https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

[159] אתר הוראה איכותית https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

[160] דוח "יוזמות ופרקטיקות תואמות פמ"ע (2020) אגף מו"פ  

[161] אתר הוראה איכותית https://pop.education.gov.il/teaching-practices/

[162] בירנבוים, מ., (2004) יחידה 7: משוב והערכה בכיתה. מתוך בירנבוים, מ. יועד, צ. כ"ץ, ש. וקימרון, ה. בהבניה מתמדת – סביבה לפיתוח מקצועי של מורים בנושא תרבות הל"ה המטפחת הכוונה עצמית בלמידה. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.

[163] Improving school leadership – the toolkit, OECD, 2009. Retrieved from: http://www.oecd.org/education/school/44339174.pdf

[164] ראה/י לדוגמה את בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית (https://school.mandelfoundation.org.il/Pages/default.aspx) ומכון מנדל למנהיגות (https://institute.mandelfoundation.org.il/Pages/default.aspx)

[165] תוכניות שונות במכון מופ"ת: ניהול אקדמי, הדרכה פדגוגית - מנהיגות במציאות משתנה

[166] ראה/י תוכניות באוניברסיטאות, כגון אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת חיפה, ואוניברסיטת בר אילן.

[167] תוכנית " מורים מובילים כסוכני שיפור במערכת החינוך" של מכון מופ"ת.

[168] ראה/י את הפעילות בארגון אבני ראשה: http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/Pages/leadership.aspx

[169] מורגנשטרן ע. ו צבירן ל. (2019) בית ספר כארגון מורכב מסתגל,

[170] עופר מורגנשטרן (2012) הטמעת חשיבת עתיד בארגון.ERP.ORG.IL ,

[171] עופר מורגנשטרן (2017) מערכת חינוך בעלת יכולת הסתגלות למציאות המשתנה, מגזין השפעה 1, אגף מו"פ יוזמות וניסויים, משרד החינוך

[172] עופר מורגנשטרן (2017) להטביע חותם – מנהיגות בית ספרית בת קיימא, מגזין השפעה 8, אגף מו"פ יוזמות וניסויים, משרד החינוך

[173] עופר מורגנשטרן (2017) קווים לדמותו של בית ספר מעורר השראה, מגזין השפעה 7, אגף מו"פ יוזמות וניסויים, משרד החינוך

[174] OECD Reviews of School Resources. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/education/oecd-reviews-of-school-resources_24133841

[175]  Responsive School Systems, OECD, 2018. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/education/responsive-school-systems_9789264306707-en

[176] Working and Learning Together: Rethinking Human Resource Policies for Schools, OECD, 2019. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/education/working-and-learning-together_b7aaf050-en

[177] The Funding of School Education, OECD, 2017. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/education/the-funding-of-school-education_9789264276147-en

[178]  Banathy, B. H., & Jenlink, P. M. (2013). Systems inquiry and its application in education. In Handbook of research on educational communications and technology (pp. 49-69). Routledge.

[179]  O’Shea, Peter. (2007). A systems view of learning in education. International Journal of Educational Development. 27. 637-646. 10.1016/j.ijedudev.2006.06.016.

[180]  Responsive School Systems, OECD, 2018. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/education/responsive-school-systems_9789264306707-en

[181] תכנון ועיצוב מוסדות חינוך ללמידה משמעותית (2016) אתר מנהל הפיתוח  

[182] אתר מנהל הפיתוח – עיצוב חזות מבני חינוך

[183] עיצוב סביבות למידה ברוח פדגוגיה מוטת עתיד (2019) אתר ערכת הדרכה לפדגוגיה מוטת עתיד

[184] משרד החינוך,  M21 התוכנית הלאומית  לעיצוב מרחבי למידה בראייה פדגוגית מוטת עתיד.  http://dialogim.wixsite.com/m21mop

[185] משרד החינוך, מנהל הפיתוח, מוסדות חינוך חדשניים התאמת הסביבה לצרכים פדגוגיים.

[186] Future Classroom Lab (2019) BUILDING LEARNING LABS AND INNOVATIVE LEARNING SPACES, European Schoolnet

[187]  SAMR Model: A Practical Guide for EdTech Integration https://www.schoology.com/blog/samr-model-practical-guide-edtech-integration

[188] פדגוגיה מוטת עתיד 2 (2019) נספח 2 -"דוגמאות לכלים טכנולוגיים תומכי עקרונות פדגוגיה מוטת עתיד". משרד החינוך

[189] הקטלוג החינוכי, משרד החינוך

[190] הענן החינוכי, משרד החינוך

[191] The Pedagogy Wheel V4.0 – It’s Not About The Apps, It’s About The Pedagogy