נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

7.10 סיכום שדה הפעולה החינוכי

שדה הפעולה החינוכי כולל היבטים פדגוגיים וארגונים בהם מופעלות פרקטיקות התנהלות המביאות לידי ביטוי, הלכה למעשה את המעשה החינוכי. פרקטיקות ההתנהלות המיושמות בשדה הפעולה החינוכי נגזרות, בין השאר, מעקרונות הפעולה של פדגוגיה מוטת עתיד. בנספח 10.1 מוצג ריכוז של דוגמאות לאופנים בהם משפיעים עקרונות הפעולה של פדגוגיה מוטת עתיד על פרקטיקות ההתנהלות בהיבטים הפדגוגיים והארגוניים של שדה הפעולה החינוכי.