נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

8.2 אבחון עצמי באמצעות מודל בשלות לפדגוגיה מוטת עתיד

מבנה מודל הבשלות הארגוניות

ארגון חינוך יכול לאבחן את רמת הבשלות הנוכחית שלו ביישום תפישת הפמ"ע ולתכנון את התקדמותו ההדרגתית בדרך ליישומה באמצעות מודל הבשלות לפדגוגיה מוטת עתיד. מודל בשלות הוא מתודה מקובלת לניהול תהליך שיפור במגוון עולמות תוכן[193] כולל בעולם החינוך[194]. מודל הבשלות לפדגוגיה מוטת עתיד תומך ביישום הדרגתי וחדשני של כל אחד מעקרונות הפדגוגיה מוטת העתיד בארגון החינוך תוך התקדמות הדרגתית מרמות נמוכות לרמות גבוהות של יישום העיקרון. מודל הבשלות מאפשר לארגוני חינוך לאבחן באופן עצמאי את רמת בשלותם ביישום כל אחד מעקרונות הפמ"ע ולתכנן את מהלכי התקדמות להגעה לרמות בשלות גבוהות יותר במודל. מודל הבשלות הוא מסגרת פתוחה המאפשרת לכל ארגון חינוך להתקדם ביישום הפמ"ע באופן ייחודי וחדשני בהתאם לצרכיו ומאפייניו. הארגון יכול לבחור להתקדם ביישום עקרונות מסוימים, לבחור באילו היבטים של הפדגוגיה ליישם את העקרונות הנבחרים, ולהחליט עם אלו אתגרים להתמודד ואלו הזדמנויות למצות במסגרת יישום העקרונות וההיבטים הפדגוגיים שנבחרו. מסגרת פתוחה זו מעודדת התנהלות יזמית של ארגון החינוך וקיום תהליך מתמיד של שיפור ועיצוב עתיד חינוכי רצוי. מבנה סכמטי של מודל הבשלות לפדגוגיה מוטת עתיד מוצג בטבלה 3. (תיאורי מודל הבשלות עבור עקרונות הפמ"ע מופיעים בנספח 10.2)

טבלה 3 – מבנה סכמטי של מודל בשלות לפדגוגיה מוטת עתיד

מודל הבשלות לעקרון

 

תחום / רמה

     רמה 1

     אקראי

 

המוסד אינו מתייחס כלל לעיקרון

 רמה 2

מודע

 

המוסד מעודד יוזמות מקומיות ליישום העיקרון

 רמה 3  

מסוגל

 

המוסד מגדיר ומיישם מדיניות ארגונית ליישום העיקרון

רמה 4

 מודד

 

המוסד מיישם את העיקרון בתהליכים מנוהלים ומבוקרים באמצעות מדדים

רמה 5

משתפר

 

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד  של יישום העיקרון

תוכניות לימודים

תיאור

      תיאור

     תיאור

       תיאור

תיאור

פרקטיקות למידה

תיאור

תיאור

תיאור

תיאור

תיאור

פרקטיקות הוראה

תיאור

תיאור

תיאור

תיאור

תיאור

הערכה

תיאור

תיאור

תיאור

תיאור

תיאור

מנהיגות ניהולית חינוכית

תיאור

תיאור

תיאור

תיאור

תיאור

ארגון ותכנון

תיאור

תיאור

תיאור

תיאור

תיאור

חיבוריות

תיאור

תיאור

תיאור

תיאור

תיאור

תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

תיאור

תיאור

תיאור

תיאור

תיאור

 

לכל אחד מששת עקרונות הפמ"ע קיימת טבלת מודל בשלות ארגוני באמצעותה יכול ארגון החינוך לבצע את תהליך אבחון רמת הבשלות מול העיקרון. מודל בשלות לעיקרון כולל חמש רמות בשלות בהן יכול להימצא ארגון החינוך בהתייחס לעיקרון, שלכל אחת מהן רציונל משלה. מנעד רמות הבשלות נע החל מרמה 1, בה יישום העיקרון עשוי להתבצע באקראי, דרך רמה 2, בה יש עידוד ליוזמות מקומיות ליישום העיקרון, המשך ברמה 3, בה מוגדרת מדיניות ארגונית סדורה ליישום העיקרון, וכלה ברמה 4, בה מתקיימים תהליכי מדידה כמותיים של יישום העיקרון וברמה 5, בה מתקיימים תהליכי שיפור סדורים של יישום העיקרון על בסיס מדדים כמותיים. כל רמת בשלות  במודל כוללת התייחסות לשמונה היבטים המרכיבים את הפדגוגיה החל מהיבטים פדגוגיים כגון תוכניות לימודים, פרקטיקות למידה, פרקטיקות הוראה והערכה וכלה בהיבטים ארגוניים תומכי פדגוגיה כגון מנהיגות וערכים, תכנון וארגון, חיבוריות ותשתיות פיזיות וטכנולוגיות. כל תא במודל מכיל תיאור נורמטיבי של היבט פדגוגי מסוים כפי שהוא בא לידי ביטוי ברמת בשלות ספציפית.

 

אבחון עצמי של רמות הבשלות הארגוניות

השלב הראשון ביישום מודל הבשלות מול עיקרון הוא ביצוע אבחון ומיפוי עצמי של רמות הבשלות של יישום העיקרון על ידי ארגון החינוך. האבחון והמיפוי מתבצעים על ידי אנשי הארגון תוך שיתוף מגוון גורמים בתוך הארגון. במסגרת תהליך האבחון העצמי מאבחנים וממפים את רמת הבשלות של יישום העיקרון מול כל אחד משמונת ההיבטים של הפדגוגיה כמתואר בטבלה 4.

 

טבלה 4 –  מיפוי מצב בשלות קיים של הארגון מול עיקרון בפדגוגיה מוטת עתיד

מודל הבשלות לעקרון

 

תחום / רמה

     רמה 1

     אקראי

 

המוסד אינו מתייחס כלל לעיקרון

 

 רמה 2

מודע

 

המוסד מעודד יוזמות מקומיות ליישום העיקרון

 רמה 3  

מסוגל

 

המוסד מגדיר ומיישם מדיניות ארגונית ליישום העיקרון

רמה 4

 מודד

 

המוסד מיישם את העיקרון בתהליכים מנוהלים ומבוקרים באמצעות מדדים

 

רמה 5

משתפר

 

המוסד מנהל תהליך שיפור מתמיד  של יישום העיקרון

תוכניות לימודים

נוכחי

 

 

 

 

פרקטיקות למידה

 

נוכחי

 

 

 

פרקטיקות הוראה

 

נוכחי

 

 

 

הערכה

נוכחי

 

 

 

 

מנהיגות ניהולית חינוכית

נוכחי

 

 

 

 

ארגון ותכנון

 

נוכחי

 

 

 

חיבוריות

 

נוכחי

 

 

 

תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

נוכחי

 

 

 

 

 

>> להורדת מודל הבשלות