נייר עמדה:
מודל פדגוגיה
מוטת עתיד 4.0

כתב: ד"ר עופר מורגנשטרן

8.4 תכנון יוזמה חינוכית תואמת פדגוגיה מוטת עתיד

לאחר בחירת צעדי ההתקדמות במודל הבשלות מעצב ארגון החינוך את צעדי ההתקדמות כיוזמות חינוכיות תואמות פמ"ע באמצעות תבנית תכנון יוזמה חינוכית תואמת פמ"ע (מפורטת בנספח 10.3) יוזמה חינוכית תואמת פמ"ע היא יוזמה המתמודדת עם הזדמנויות/אתגרים הנגזרים מהמגמות, מיישמת את עקרונות הפמ"ע ומביאה אותם לידי ביטוי אינטגרטיבי בהיבטים השונים של שדה הפעולה החינוכי.

מסמך תכנון יוזמה חינוכית תואמת פמ"ע כולל מפרט המורכב מארבעה חלקים הנבנים זה על זה (איור 26). החלק הראשון עוסק ברציונל של היוזמה וכולל התייחסות לצרכי ההווה ולאתגרי והזדמנויות המציאות המשתנה איתם מתמודדת היוזמה, להגדרת יעדי היוזמה, במונחי רכישת ידע מיומנויות וערכים, להגדרת קהלי היעד ולבחירת עקרונות פעולה ליישום במסגרת היוזמה. בחלק השני מוגדר מפרט הפרקטיקות שיממשו את היוזמה בהיבטים השונים של שדה הפעולה החינוכי ומוצג להמחשה תרחיש עתיד רצוי אותו אמורה לייצר היוזמה. בחלק השלישי יוגדר תכנון המימוש של היוזמה בהתייחס לגורמים המעורבים, תוכנית העבודה למימוש היוזמה וניהול סיכונים ובחלק הרביעי יפורטו עלויות ומשאבים נדרשים למימוש היוזמה.

 

איור 26- מרכיבי מפרט תכנון יוזמה חינוכית תואמת פמ"ע

 

במהלך השנים האחרונות עוצבו ויושמו למעלה מ 150 יוזמות תואמות פמ"ע על ידי מוסדות חינוך שונים, שפעלו במסלולי פיתוח שונים כגון מסלול ערוצי הפצה[195], מסלול כוח 20 מחזור א'[196] ומחזור ב'[197] במחוז צפון, מוסדות חינוך בחינוך הממלכתי דתי ועוד. ניתן לצפות ביוזמות אלו וללמוד מהם על האופן המגוון בו ניתן ליישם את תפישת הפמ"ע בהתאם לייחודיות וליכולות של מוסדות החינוך השונים.

 

>> להורדת תבנית יוזמה פדגוגית תואמת פמ"ע