ערכה מתודולוגית:
פדגוגיה של
חשיבת עתיד

כתב: ארז ליבנה

2.2 סוגי מגמות

בחשיבת עתיד, מקורות המידע העיקריים העומדים לרשותנו הם אירועי העבר ומצב ההווה. מהם אנו מקישים לעבר העתיד. חוקר עתידים הניגש לחקור את המחר, יבקש למצוא תחילה מגמות מן המציאות הגלויה לנו. מגמות אלו הן כרמז לכיוון אליה פונה בעקביות המציאות ואשר אם נתחקה אחריו נוכל אולי לחזות לאן מועדות פנינו.

 

כשם שסיווגנו תרחישים לסוגים שונים של עתידים, המגמות ניתנות לסיווג אף הן, לגבי הידוע לנו לגבי העבר וההווה. חמש נקודות השקפה עיקריות מקובלות בהתבוננות שלנו במציאות הגלויה אשר מכונות בראשי תיבות STEEP באנגלית (Social Technology Economics Environment Politics) ובראשי התיבות טס"כפח בעברית (טכנולוגיה סביבה כלכלה פוליטיקה חברה).

 

מגמות אינן עובדות רגעיות בהיסטוריה, אלא תהליך עקבי אליו נסכמות עובדות רבות ומשרטטות קו מגמה ברור ובעל מכנים משותפים המעיד כי זוהי נטייתה הנוכחית של המציאות.

טס"כפח (טכנולוגיה סביבה כלכלה פוליטיקה חברה) – STEEP (Social Technology Economics Environment Politics)
2.2.1 מגמות טכנולוגיות


עולמנו נישא על גל ענק של קידמה טכנולוגית אשר פורצת בעקביות את גבולות האפשר ומגדירה אותם מחדש. מגמות טכנולוגיות עוקבות אחר התקדמות מדעית והנדסית, התרחשותן של פריצות דרך ומעקב אחר השלכותיהן, מתעדכנת לגבי הסרת חסמי היתכנות, ירידה בעלויות והגדלת הגישה לטכנולוגיה, עומדת את קצב יצירת המידע בכלל והדיגיטלי בפרט של תחומים טכנולוגיים ומודדת את קצב העלייה ביכולות טכנולוגיות לאורך זמן.

2.2.2 מגמות סביבתיות

האנושות היא האורגניזם המשגשג והדומיננטי בכדור הארץ. להבדיל משאר האורגניזמים, ההומו ספיאנס לא רק מושפע מן הסביבה אלא משפיע עליה ובצורה ניכרת. האוכלוסין הגלובלי גדל במהירות ועימו קצב הניצול של משאבי כדור הארץ, זיהומו ודחיקת מינים אחרים לעיתים עד לכליה. מגמות סביבתיות עוקבות אחר שינויים אקולוגיים לסוגיהם באוויר, בים וביבשה, עוקב אחר המשאבים המנוצלים וקצב צריכתם, אומד את קצב ייצור הפסולת ואופן הטיפול בה, מתוודע להשלכות הבריאותיות והאקלימיות המצטברות של מעורבות אנושית ואחר המודעות הציבורית לסוגיות סביבתיות.

 

פוליטיקאים דנים במשבר האקלים, מיצג ברלין 2011

 

 

2.2.3 מגמות כלכליות

הכלכלה היא הכח המניע את הציביליזציה, היא מקדמת מעשים מסוימים על פני אחרים והינה שקול הכוחות שבין גורמים פועלים רבים. ככזו ראויה להחקר בעיון על מנת להתחקות אחר התמורות המתרחשות בה. מגמות כלכליות יעקבו אחר תמורות מיקרו ומאקרו כלכליות, יזהו את אופן החלוקה וגישה למשאבים שונים לאורך זמן, ההשתנות ביחסי הגומלין בין צרכנים, ישויות מסחריות וגופים לאומיים ובינ"ל, ימפו סוגי טובין ומקורות ערך חדשים וגורמים עולים המספקים אותם, יעמדו על הקשר שבין עובדים למקומות העבודה שלהם ולמידת הבטחון התעסוקתי שלהם, ימדדו פערים סוציואקונומיים וקלות לעשיית עסקים.

2.2.4 מגמות פוליטיות

פוליטיקה היא המנגנון שבו מנוצל כח, מי אוחז בו, כיצד הוא עובר, מהם הגבולות המותרים לפעולה וההשלכות של חצייתם. מגמות פוליטיות יעקבו אחר שינוי שיטות ממשל ופרישתן של אידאולוגיות פוליטיות, תעקובנה אחר סכסוכים גיאו-פוליטיים לרבות עימותים צבאיים, תאתר רוחות חקיקה ומדיניות חדשות ותמפה את השלכותיהן ותכמת את מידת ההשקעה של התוצר הלאומי והגלובלי ביעדים שונים.

2.2.5 מגמות חברתיות

לא רק אינדיבידואלים משתנים אלא גם ציביליזציות כמכלול. הפעילות האנושית מתגלמת בתמורות מתמידות בערכים והתנהגויות לאורך זמן. מגמות חברתיות מתחקות אחר שינוי בערכים ובדעת קהל, עוקבות אחר אופנות וטרנדים, לומדןת את המייחד והמבדיל שבין הדורות השונים ויחסי הגומלין שביניהם, עוקבות אחר יחסיהם של אנשים זה עם זה החל מתקשורת וכלה בפשיעה, מודדות מדדים דמוגרפיים של ילודה ובחירת מקומות מגורים ולומדות את אופיים של הצורות היישוב האנושיות והדינמיקות המתקיימות בתוכן.