יוזמות וכלים חינוכיים חדשים לחינוך

יוזמות וכלים חינוכיים חדשים לחינוך

ינואר 2020
יוזמות וכלים שנוצרו בשדה החינוכי ברוח מודל פדגוגית מוטת עתיד.