כרטיסיות מגמות בעיצוב סביבה

כרטיסיות מגמות בעיצוב סביבה

יולי 2017
כרטיסיות מרחבי למידה ויצירה (M21) בשטחים בלתי מנוצלים (כגון ספרייה) בהלימה לפדגוגיה מוטת עתיד.