• תחומי פעילות:

  • נקה בחירה

דו#18excludeGlossarybackground_background#19excludeGlossaryclassic#20excludeGlossarybackground_background#21excludeGlossaryclassic#22excludeGlossarybackground_background#23excludeGlossaryclassic#24excludeGlossarybackground_background#25excludeGlossaryclassic#26excludeGlossarybackground_background#27excludeGlossaryclassic#28excludeGlossarybackground_background#29excludeGlossaryclassic#30excludeGlossarybackground_background#31excludeGlossaryclassic#32excludeGlossarybackground_background#33excludeGlossaryclassic#34excludeGlossarybackground_background#35excludeGlossaryclassic#36excludeGlossarybackground_background#37excludeGlossaryclassic#38excludeGlossarybackground_background#39excludeGlossaryclassic#40excludeGlossarybackground_background#41excludeGlossaryclassic#42excludeGlossarybackground_background#43excludeGlossaryclassic#44excludeGlossarybackground_background#45excludeGlossaryclassic#46excludeGlossarybackground_background#47excludeGlossaryclassic#48excludeGlossarybackground_background#49excludeGlossaryclassic#50excludeGlossarybackground_background#51excludeGlossaryclassic#52excludeGlossarybackground_background#53excludeGlossaryclassic#54excludeGlossarybackground_background#55excludeGlossaryclassic#56excludeGlossarybackground_background#57excludeGlossaryclassic#58excludeGlossarybackground_background#59excludeGlossaryclassic#60excludeGlossarybackground_background#61excludeGlossaryclassic#62excludeGlossarybackground_background#63excludeGlossaryclassic#64excludeGlossarybackground_background#65excludeGlossaryclassic#66excludeGlossarybackground_background#67excludeGlossaryclassic#68excludeGlossarybackground_background#69excludeGlossaryclassic#70excludeGlossarybackground_background#71excludeGlossaryclassic#72excludeGlossarybackground_background#73excludeGlossaryclassic#74excludeGlossarybackground_background#75excludeGlossaryclassic#76excludeGlossarybackground_background#77excludeGlossaryclassic#78excludeGlossarybackground_background#79excludeGlossaryclassic#80excludeGlossarybackground_background#81excludeGlossaryclassic#82excludeGlossaryח מגמות – מבט על חטיבת הביניים

מאי 2020
מיפוי המצב הקיים בחטיבות הביניים בעולם, זיהוי מגמות עולמיות המשפיעות על פעילות חטיבות הביניים ובסבירות גבוהה תשפענה גם בעתיד, ומודלים של הוראה ולמידה.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

דו#91excludeGlossarybackground_background#92excludeGlossaryclassic#93excludeGlossarybackground_background#94excludeGlossaryclassic#95excludeGlossarybackground_background#96excludeGlossaryclassic#97excludeGlossarybackground_background#98excludeGlossaryclassic#99excludeGlossaryח משחוק בחינוך

ינואר 2020
חיזוי המגמות בתחום המשחוק וכתיבת המלצות להטמעת משחוק במערכת החינוך.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

ממגמות עתיד ועקרונות פמ"ע לפרקטיקות יישומיות

אפריל 2020
תכנית ״מסלולי ההרצה" הנה אסופה של יוזמות ופרקטיקות חדשניות שיצרו 42 מוסדות חינוך שלקחו חלק בלמידה אקדמית וסדנאית ברוח פדגוגיה מוטת עתיד.

תחומי פעילות:

חקר עתידים

1 / 212