נייר עמדה:
ערכת ארגון
מורכב מסתגל

כתבו: ד"ר עופר מורגנשטרן וד״ר עדי וגרהוף

תוכן הערכה

ערכה זו מציגה את מהדורה 1.0 לתפישה ארגונית חדשה להתנהלות ארגוני חינוך במציאות מורכבת ומשתנה, תפישת ארגון חינוך מורכב מסתגל. היבטי התפישה מוצגים באופן הבא:

  • פרק 1: תקציר הערכה
  • פרק 2: מבוא ומתודולוגית גיבוש התפישה
  • פרק 3: התפקוד הנדרש מארגוני החינוך
  • פרק 4: תפישות שונות להתנהלות ארגונית
  • פרק 5: מבט כולל על התפישה
  • פרק 6: מצפן ארגוני מוטה העתיד
  • פרק 7: בעלי העניין האוטונומיים והפעלנים
  • פרק 8: אקו-סיסטם תומך ומאפשר
  • פרק 9: יישום המודל
  • פרק 10: דוגמאות ליישום

      >> מצגת מלווה