• תחומי פעילות:

  • פעילויות ותוצרים:

  • נקה בחירה

השלכה לאחור – Backcasting

אוגוסט 2021
לקבוע שלבים ואבני דרך להשגת עתיד רצוי.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

גיבוש חזון – Visioning

אוגוסט 2021
פיתוח חזון משותף של אנשי הארגון, שגם נתפש על ידם כניתן להגשמה.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

בניית תרחישים

אוגוסט 2021
בסיס לתכנון המסתמך על תמונות עתיד של תרחישים שונים ובחינת המשמעויות לגבי החלטות בהווה. לאפשר למקבלי החלטות להכין "תוכניות מגירה" בהתאם.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

צירי אי-וודאות

אוגוסט 2021
זיהוי אי-וודאויות חשובות עבור תחום מדיניות מסוים, במבט אל העתיד, כבסיס לבניית תרחישים בתחום זה.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

אופן עתידים – Futures Wheel

אוגוסט 2021
זיהוי ומיפוי של קשרים סיבתיים בין התפתחויות שונות, כדי להפיק תובנות לגבי האופן בו מגמות או התפתחויות חשובות עשויות להשפיע על תחום מדיניות או אסטרטגיה

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

סקר דלפי

אוגוסט 2021
שיטה לבניית תחזיות והערכות, כאשר לא קיימים נתונים וידע מהעבר. השיטה משמשת גם לגיבוש הסכמה בין מומחים או בעלי עניין בנושאי מדיניות.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

סיעור מוחות – Brainstorming

אוגוסט 2021
שיטה קלאסית להצפת ידע מהמשתתפים. הדגש בסיעור מוחות הוא עידוד להעלאת רעיונות חופשית בנושא שעל הפרק, לרבות רעיונות "פרועים".

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

ראיונות ושיטת שבע השאלות

אוגוסט 2021
לזהות סוגיות אסטרטגיות שיהיה צורך לטפל בהן במסגרת חשיבת העתיד הארגונית. תוך כדי כך אפשר גם לזהות השקפות מנוגדות אצל המרואיינים.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

ניתוח מגמות – Trend Analysis

אוגוסט 2021
הערכה כמותית של התנהגות מגמה מסוימת בעתיד (בטווח זמן מוגדר) על סמך נתונים כמותיים זמינים מהעבר והבאה בחשבון של גורמים העשויים לשנות את התנהגות המגמה.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

שלושת האופקים

אוגוסט 2021
להבין את הדינמיקה של תרחיש לאורך זמן, ולחקור את השינוי הנדרש ליישומו

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית, פדגוגיה של חשיבת עתיד

מעבר לעתיד

אוגוסט 2021
בניית נקודת מבט על אירועי עבר חשובים, ושינויים עיקריים (שלושה) שחלו בהיבט היסטורי רלוונטי, וחקירה כיצד השינוי יחל בעתיד.

תחומי פעילות:

חשיבת עתיד ארגונית

האתגר 2 | מנווטים במציאות החדשה

אוגוסט 2021
פיתוח ארגז כלים למנהלים לניווט במציאות החדשה. קחו ועשו זאת לשלכם.

תחומי פעילות:

פדגוגיה של חשיבת עתיד